ข่าว

‘สหกรณ์โพธาราม’สหกรณ์เข้มแข็งฝ่าวิกฤติภัยแล้ง

‘สหกรณ์โพธาราม’สหกรณ์เข้มแข็งฝ่าวิกฤติภัยแล้ง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

‘สหกรณ์โพธาราม’สหกรณ์เข้มแข็ง ฝ่าวิกฤติภัยแล้ง : โดย นิตยาพร ม่วงมิตร สำนักข่าวเนชั่น

            หลายจังหวัดในประเทศไทยเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในสภาวะเช่นนี้ทุกคนนอกจากจะต้องต่อสู้กับอากาศร้อนแล้ว ยังอยู่ในช่วงเวลาความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำ เกษตรกรหลายจังหวัดต้องประสบกับปัญหาน้ำไม่เพียงพออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะด้วยจากประสบการณ์การรับรู้สภาพของพื้นที่หรือมองการณ์ไกลของ “ชาวสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด” ก็อาจเป็นได้ ที่ทำให้พวกเขารู้จักการปรับตัวและผ่านพ้นหรืออยู่ได้กับภัยแล้งที่ถาโถมในหลายพื้นที่ ประกอบกับยืนหยัดการเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์ต้นแบบของสหกรณ์ในราชบุรีหรือทั่วไปได้

            กระบวนการบริการจนกระทั่งก้าวไปสู่ผลสำเร็จของสหกรณ์ได้ถูกถ่ายทอดโดย “สมบัติ เมฆทรงกลด” สหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยบอกว่า ปัจจัยที่ทำให้สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด มีรากฐานความเข้มแข็ง เนื่องจาก วัฒนธรรมที่คนในพื้นที่มีความขยันทำมาหากิน มีความกระตือรือร้น ในการประกอบสัมมาอาชีพ มีเหตุมีผล และที่สำคัญนั่นก็คือ การปรับตัวของชาวบ้านต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การอดทน ขยันทำมาหากิน ปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเข้าใจได้เป็นอย่างดี การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

            ประกอบกับการเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนกลไกส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกตามบทบาทหน้าที่ มุ่งให้สมาชิกมีธรรมาภิบาล อีกทั้งผู้บริหารของสหกรณ์เองก็เปิดรับฟังความเห็นต่างๆ จากสมาชิกและพร้อมเดินไปด้วยกัน ในส่วนของสมาชิกเองก็ให้ความสนใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สมัครสมานสามัคคี ดังจะเห็นได้จากการประชุมแต่ละครั้งที่มากันอย่างพร้อมเพรียง แม้ว่าจะมีสมาชิกมากถึง 3,000 คน

            "การบริหารสหกรณ์สมาชิกให้ความร่วมมือ และพูดคุยให้รู้สภาพความเป็นจริงของปัญหาผ่านตัวสมาชิกเอง ทำให้สามารถรับและเตรียมพร้อมได้ทุกเมื่อมีปัญหามาเยือน โดยไม่มีผลกระทบหรือหากมีก็น้อย ดังเช่นที่เมื่อประสบภัยต่างๆ ก็จะร่วมหารือถึงการช่วยเหลือ เช่น การอบรม มีอาชีพเสริม ตัวอย่างที่ชัดเจนนั่นก็คือ น้ำขาดแคลนก็ต้องหาสิ่งอื่นทดแทนเพื่อต่อยอด เพราะไม่สามารถทำนาปรังได้"

            ที่น่าสนใจนั่นก็คือ การสร้างระบบกลุ่มและมีการบริหารกลุ่มด้วยสมาชิกของเขาเอง ยึดประโยชน์สมาชิกเป็นหลัก เน้นเรื่องการส่งเสริมอาชีพคุณภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ ทำให้ทราบความเคลื่อนไหว ความต้องการของสมาชิกกลุ่มนั้นๆ เรียกว่าบริหารกลุ่มหรือสหกรณ์ตามความต้องการของสมาชิกนั่นเอง จึงทำให้สนองตอบต่อสมาชิกได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงครัวเรือนอย่างที่ตนเองเลือก อีกทั้งการบริหารงานที่โปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน การให้รางวัลผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง พิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จากผลงาน จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการผู้สูงอายุพร้อมมอบทุนดังกล่าวปีละ 20 ทุน ทุนละ 500 บาท การร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

            ดัชนีที่วัดว่าสหกรณ์โพธารามสามารถผ่านพ้นภัยแลงหรือวิกฤติต่างๆ ตลอดจนมีความเข้มแข็ง นั่นก็คือ ความโดดเด่นด้านการให้บริการสมาชิกครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกเพื่อสร้างรายได้ ความสามารถในการบริหารสหกรณ์ของกรรมการ คุณภาพของการดำเนินงาน การควบคุมความเสี่ยงภายในของสหกรณ์  ตลอดจนการปล่อยสินเชื่อเพื่อการผลิตในอัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสม อีกทั้งเงินหมุนเวียนในสหกรณ์ก็เป็นเงินของสมาชิกเองไม่มีทุนจากภายนอกแต่อย่างใด  การแปรรูปผลผลิต  การยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการประเมินธรรมาภิบาลตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2558 อยู่ในเกณฑ์ดี ผลการจัดชั้นระดับคุณภาพภายในตามเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปีทางบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินจัดระดับมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558 อยู่ในระดับดีเลิศ

            สหกรณ์แห่งนี้ได้เป็นต้นแบบของสหกรณ์ในราชบุรีหลายแห่งจากจุดเริ่มก่อตั้งสหกรณเล็กๆ ใน อ.โพธาราม สมาชิกได้รวมตัวกันตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ 2515 ณ วันนี้มีบทพิสูจน์ความสำเร็จที่สหกรณ์แห่งนี้นำพาให้สมาชิกได้ผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ หรือปัญหาการปเลี่ยนแปลงๆ ได้อย่างไม่ยากนัก นั่นคือ “ภัยแล้ง” ที่แน่นอนว่าสมาชิกส่วนใหญ่ล้วนเป็นเกษตรกรกันแทบทั้งสิ้น การทำการเกษตรก็ต้องอาศัยน้ำเป็นหลัก แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปของอากาศและสภาพแวดล้อมของโลกพืชผลทางการเกษตร ราคาไม่คงที่ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตกันใหม่จากที่เคยปลูกข้าวที่ใช้น้ำมากก็ได้ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนอาชีพเช่น การเลี้ยงหมูหลุม การปลูกมะกรูดตัดใบ เลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ปลูกผักปลอดสารพิษ

            จากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จทำให้สหกรณ์แห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบของจังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ เกษตรกรทั่วไป สมาชิก นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาศึกษากระบวนการดำเนินงานของสหกรณ์

 


 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง