ข่าว

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559

 
                    22 เม.ย. 59  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
 
 
พระราชบัญญัติ
 
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 
พ.ศ. 2559
 
_____________
 
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
เป็นปีที่ 71 ในรัชกาลปัจจุบัน
 
 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
 
                    โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 
                    จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
 
โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประชามติร่างรธน.

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง