ข่าว

ประกาศ7ส.ค.59วันออกเสียงประชามติ

ประกาศ7ส.ค.59วันออกเสียงประชามติ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ

 
                    20 เม.ย. 59  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ
ประกาศ7ส.ค.59วันออกเสียงประชามติ                     " โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 มาตรา 39/1 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติซึ่งต้องไม่เร็วกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวันออกเสียงประชามตินั้น ต้องกระทำในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ในการนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีมติเสนอประเด็นอื่นไม่เกินหนึ่งประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพร้อมในคราวเดียวกันด้วยก็ได้
 
                    คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และได้รับประเด็นอื่นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพร้อมไปในคราวเดียวกัน
 
                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39/1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ประเด็นดังต่อไปนี้
 
                    1. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทั้งฉบับ
 
                    2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                    ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
                    ศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง "
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง