ข่าว

ม.44เด้ง‘วิมล จันทรโรทัย’พ้นอธิบดีกรมประมง

ม.44เด้ง‘วิมล จันทรโรทัย’พ้นอธิบดีกรมประมง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

‘นายกฯ’ ใช้อำนาจตาม มาตรา44 เด้ง ‘วิมล จันทรโรทัย’ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมประมง ตั้ง ‘อดิศร พร้อมเทพ’ นั่งอธิบดีกรมประมง แทน

 
       20 เม.ย.2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง” โดยมีเนื้อหาระบุว่า
 
       เพื่อให้การปฏิรูปการบริหารราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม มากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 
 
       ข้อ ๑ ให้ นายวิมล จันทรโรทัย ตำแหน่ง อธิบดีกรมประมง ขาดจากตำแหน่งหน้าที่ และอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำ สำนักนายกรัฐมนตรีตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ ๑ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 
       ข้อ ๒ ให้ นายอดิศร พร้อมเทพ พ้นจากตำแหน่ง รองอธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
       ข้อ ๓ ให้ข้าราชการตามข้อ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งข้างต้นตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ เป็นต้นไป 
 
       ข้อ ๔ ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
 
       ข้อ ๕ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
 
 
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 
ม.44เด้ง‘วิมล จันทรโรทัย’พ้นอธิบดีกรมประมง
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง