ข่าว

มุ่งสร้างคนคลัง ให้เก่ง ดี มีความสุข

มุ่งสร้างคนคลัง ให้เก่ง ดี มีความสุข
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงการคลังพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างความสุขให้บุคลากร เน้นให้เป็นกระทรวงต้นแบบด้านคุณธรรม และตั้งเป้าให้ใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี 2560

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง “พี่อู้” หรือ “ดร.อู้”ของชาวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นับแต่เข้ามารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ตนให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาบุคคลากรของกระทรวงการคลังอย่างรอบด้าน

งานและชีวิตสมดุล

เริ่มจากการสนับสนุนบุคลากรของสำนักปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และสำนักงานรัฐมนตรี (สร.กค.) ให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สป.กค. และ สร.กค. (Work – Life Balance) ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อขจัดความเครียดในการทำงาน และก่อให้เกิดความสุขในมิติต่างๆ ของชีวิต นอกเหนือจากการทำงาน จึงได้ให้นโยบายให้จัดกิจกรรม Work – Life Balance ให้แก่บุคลากร สป.กค. และ สร.กค. กิจกรรมที่จัดให้เลือกตามสมัครใจ ได้แก่ จักรยาน วาดภาพสีน้ำ ร้องเพลง โยคะ ลีลาศ นอกจากนี้ก็ยังมีการแกว่งแขนในที่ทำงาน เพื่อลดพุง ลดโรค อย่างถูกวิธี

เพื่อให้การดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานอยู่ในที่ทำงานได้อย่างมีความสุข เป็นสถานที่น่าทำงาน (Happy Workplace) มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีความสมดุลทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพราะความสุขที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น อันนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ กล่าวว่า “นี่เป็นการเริ่มต้น และใช้วิธีการกึ่งสมัครใจ กึ่งบังคับ ผมเชื่อว่า   ชีวิตการทำงานนั้น ยังมีอีกด้านอีกด้านของชีวิตด้วย ถ้าทำงานโดยไม่ดูอีกด้านของชีวิต หมายถึงการดูแลและมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ไม่ใช่ใช้งานอย่างเดียว เมื่อทำงานรับราชการแล้วยังต้องมีหน้าที่ดูแลชีวิตการทำงานกับครอบครัวให้สมดุลกัน มีครอบครัวที่อบอุ่นและ สร้างมิตรกับคนรอบข้าง”

ตั้งโรงเรียน สป.คุณธรรม

นอกจากการจัดกิจกรรม Work – Life Balance ให้แก่บุคลากรในสังกัดแล้วเพื่อให้การดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานอยู่ในที่ทำงานได้อย่างมีความสุข มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีความสมดุลทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวแล้ว เราก็ไม่ลืมเรื่องศาสนาที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น อันนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

กระทรวงการคลังร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้เป็นโรงเรียน สป.คุณธรรม และเป็นกระทรวงแห่งแรกที่ร่วมกับมูลนิธิในการสร้างคนดีให้บ้านเมือง เพื่อให้บุคคลกรในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม

เริ่มจากเชิญองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย มาบรรยายเรื่ององค์กรคุณธรรม เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากนี้จะมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ และกระทรวงการคลัง เช่น บรรยายอภิปรายกลุ่มเพื่อระดมความเห็นในการกำหนดแนวทางร่วมกันเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านคุณธรรมในองค์กร โดยหวังว่า จะทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกระทรวงคุณธรรมกระทรวงแรก เป็นองค์กรต้นแบบด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านการคอรัปชั่น และจะขยายไปหน่วยงานอื่นในกระทรวงการคลัง

อังกฤษหมูหมู สำหรับคนคลัง

สำหรับกิจกรรมโครงการเฉพาะหน้าที่เน้นภาษาอังกฤษ ก็คือ การอบรมภาษาอังกฤษ แก่บุคคลกรกระทรวงการคลับ ให้มีความสามารถถึงระดับที่ร่วมสนทนากับชาวต่างประเทศ จัดเข้าแคมป์ภาษา ไปเข้าแคมป์ต่างจังหวัด จัดสอนภาษาอังกฤษให้มีโอกาสสนทนามากขึ้น

ปลัดกระทรงการคลังกล่าวว่า อีกไม่นานผมจะจำลองการประชุมนานาชาติ  จัดการทดลองให้แต่ละกรม  จัดเป็นวาระการประชุมให้มีการเปิดการประชุม การเจรจาการค้า การเจรจาด้านการคลังกับชาวต่างประเทศ โดยจัดให้มีการประชุม นำร่องโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมและจัดวาระการประชุมให้เสมือนจริงที่สุด เพื่อให้มีการฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมนานาชาติได้

ดร.สมชัย กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงการคลังจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ “อังกฤษหมูหมู สำหรับคนคลัง” (Easy English for MOF Staff) เพื่อฝึกฝน พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษรอบด้าน โดยกำหนดกรอบภายในปี 2560 กระทรวงการคลังจะมีบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง