ข่าว

ข้อควรรู้กับประชามติร่างรธน.

ข้อควรรู้กับประชามติร่างรธน.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มอนิเตอร์ร่างรัฐธรรมนูญ : ข้อควรรู้กับประชามติร่างรธน. : โดย...สำนักข่าวเนชั่น

 
                    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้วันที่ 7 สิงหาคมนี้ เป็นวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและอนุมัติให้ใช้งบกลางจำนวน 2,991 ล้านบาทในการที่ กกต.จะดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 
                    หลังจากนี้ หน่วยงานหลักที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำประชามติก็คือ กกต. ทั้งนี้ กกต.เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญและคำอธิบายร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงหนังสือการ์ตูนอินโฟกราฟฟิก ตลอดจนคำถามพ่วงประชามติ และคำอธิบายคำถามพ่วงประชามติ จำนวนอย่างละ 4 ล้านชุด ซึ่งจะพิมพ์เสร็จและพร้อมแจกจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ส่วนเอกสารแจ้งเจ้าบ้านถึงการเป็นผู้มีสิทธิ์ลงประชามติมีจำนวน 17 ล้านเล่ม จะแจกจ่ายได้ 15 วันก่อนวันที่ 7 สิงหาคม
 
                    และยังมี “คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญมากับมือ จะทำหน้าที่จัดเวทีเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญโดยจะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีทั้งหมด 39 เวที ตามจังหวัดต่างๆ
 
                    สำหรับสิ่งที่ประชาชนอย่างเราๆ ควรรู้เกี่ยวกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ คือ นอกจากการศึกษาเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “คำถามพ่วง” เพื่อจะได้ใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างถูกต้องแล้ว ก็ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติิการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.... ด้วย เพราะร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะเป็นการวางกฎกติกาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติว่า อะไรทำได้หรือไม่ได้ และผู้ที่กระทำผิดตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ต้องได้รับโทษหนัก มีโทษถึงจำคุก
 
                    ทั้งนี้หลักของ ร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติฯ ก็คือ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย” เพื่อให้บุคคลสามารถเผยแพร่ความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญได้แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
 
                    ยกตัวอย่าง เช่น การพูดว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงประชามตินั้นสามารถทำได้ เพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่เข้าข่ายการชี้นำ
 
                    แต่ถ้าบุคคลใดดำเนินการเผยแพร่ ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย หรือในช่องทางอื่นใด ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง บิดเบือน หรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่ โดยมุ่งหวังเพื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ออกเสียงไปในทางใดทางหนึ่ง ตาม ร่าง พ.ร.บ.ประชามติฯ ให้ถือว่า บุคคลนั้นกระทำการก่อให้เกิดความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีโทษหนักจำคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท
 
                    นอกจากนั้น การกระทำในลักษณะต่อไปนี้ ก็ผิดร่าง พ.ร.บ.ประชามติฯ ทั้งสิ้น เช่น การขัดขวางประชามติ, ให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเสียงไปในทางใดทางหนึ่ง, รับเงินหรือผลประโยชน์ในการออกเสียงประชามติ มีโทษถึงจำคุก
 
                    อย่างไรก็ตาม ปัญหาว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้ ยังมีปัญหาในเรื่องความชัดเจน โดยเฉพาะเส้นแบ่งระหว่าง “การแสดงและเผยแพร่ความคิดเห็นโดยสุจริต” ซึ่งทำได้ กับ “การชี้นำ” ที่มีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กกต. ที่ต้องเร่งสร้างความชัดเจนในเรื่องนี้
 
                    เพราะหากไม่ชัดเจน ก็จะมีการหยิบเอาช่องโหว่นี้ มาเลือกปฏิบัติ เล่นงานฝ่ายตรงข้ามได้ ..!!!
 
 
 
--------------------------
 
(มอนิเตอร์ร่างรัฐธรรมนูญ : ข้อควรรู้กับประชามติร่างรธน. : โดย...สำนักข่าวเนชั่น)
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง