ข่าว

'การขัดกันแห่งผลประโยชน์'

'การขัดกันแห่งผลประโยชน์'
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มอนิเตอร์ร่างรัฐธรรมนูญ : 'การขัดกันแห่งผลประโยชน์' : โดย...สำนักข่าวเนชั่น

 
                    ในร่างรัฐธรรมนูญส่วนที่ว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ  มีการกำหนดบทบัญญัติไว้เฉพาะ เหมือนเป็นคู่มือว่าสิ่งใดห้ามทำ เพราะหากทำแล้วจะเป็นความผิดเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ โดยหมวดที่ว่าคือหมวดที่ว่าด้วย “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”
 
                    ในหมวดนี้กำหนดไว้ เพียง 4 มาตรา แต่กำหนดเรื่องราวที่ห้ามทำไว้หลายเรื่อง ประกอบด้วย มาตราแรก มาตรา 184 บัญญัติห้าม ส.ส. และ ส.ว.  ไม่ให้  1.ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
                    (2) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 
                    (3) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ
 
                    (4) ไม่กระทำการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวาง หรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของสื่อมวลชน 
 
                    โดยข้อห้ามเช่นว่าให้ขยายนำมาใช้กับ คู่สมรส และบุตรของ ส.ส. และ ส.ว.ด้วย ที่สำคัญรวมถึงนอมินี หรือผู้ที่รับทำแทน ส.ส. และส.ว. ด้วย 
 
                    นอกจากนี้มาตรา 185 กำหนดห้าม ส.ส. ส.ว. ใช้สถานะ หรือตำแหน่ง อันมีลักษณะ ที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง
 
                    ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้
 
                    (1) การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ หรือหน่วยงานรัฐ  
 
                    (2) กระทำการในลักษณะที่ทำให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือให้ความเห็นชอบในการจัดทาโครงการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการดำเนินการ ในกิจการของรัฐสภา
 
                    (3) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการ
 
                    ซึ่งข้อห้ามตามมาตรา 185 นี้  ในมาตรา 186 ระบุว่าให้นำมาใช้กับรัฐมนตรีด้วย  เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่ หรือตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ 
 
                    มาตรา 187 กำหนให้รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจานวนที่กฎหมายบัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด  หากใครที่ประสงค์จะได้รับประโยชน์ต่อไปก็ให้ แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และรัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่ว่าทางใดไม่ได้
 
                    ข้อห้ามตามมาตรานี้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะขอรัฐมนตรี และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบคอรองหรือดูแลของบุคคลอื่น ซึ่งหมายถึงการถือหุ้นผ่าน “นอมินี” นั่นเอง
 
                    ใครจะมาเล่นการเมืองต้องจำไว้ให้แม่น  ว่าไม่เฉพาะตัวเท่านั้น แต่คู่สมรส บุตร หรือ “นอมินี” ก็เข้าข่ายทั้งสิ้น
 
 
 
------------------------
 
(มอนิเตอร์ร่างรัฐธรรมนูญ : 'การขัดกันแห่งผลประโยชน์' : โดย...สำนักข่าวเนชั่น)
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง