ข่าว

มท.1สั่งคุมเข้มสถานบริการช่วงสงกรานต์

มท.1สั่งคุมเข้มสถานบริการช่วงสงกรานต์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มท.1 สั่งคุมเข้มสถานบริการช่วงสงกรานต์ ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมเปิด 24 ชั่วโมงรับร้องทุกข์ปชช.ช่วงสงกรานต์

 
       12 เม.ย.59 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองในสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงในสถานบริการที่มักจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง แล้วจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มาใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดื่มสุราจนอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำชับให้ทุกจังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กวดขันสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายสถานบริการ โดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ให้เข้มงวดในเรื่องการกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ กวดขันมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ ควบคุมไม่ให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ และการป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในทุกรูปแบบ
 
       “การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการ ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการควบคุมทางกฎหมาย เช่น การห้ามขายและห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กำหนด การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายและมีโทษ ทางอาญาทั้งจำคุกหรือปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด สำหรับการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่ของโรงแรม ให้นายทะเบียนโรงแรมกำชับไปยังผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ ให้จัดทำบัตรทะเบียนผู้พักให้ตรงตามจริง เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและการมั่วสุมภายในพื้นที่โรงแรม” รมว.มหาดไทย กล่าวและย้ำว่า หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินคดีในทุกฐานความผิดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้ประสานขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขอให้แจ้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้กำชับไปยังสถานีตำรวจนครบาลทุกแห่ง เพื่อให้เข้มงวดกวดขันสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว
 
 
มท.สั่งศูนย์ดำรงธรรมเปิด 24 ชม. ช่วงสงกรานต์รับร้องทุกข์ปชช.
 
 
       นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวให้มีช่องทางเข้าถึงศูนย์ดำรงธรรมได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ เตรียมพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่คืนวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมาเป็นต้นไปจนถึงเช้าวันที่ 18 เมษายน 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาว โดยให้จัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์และรับผิดชอบการใช้ Application spond ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเพื่อบริการประชาชน และจัดเตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์ แผ่นพับโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ประชาชน เช่น ข้อมูลที่ตั้งจุดให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ รายชื่อเจ้าหน้าที่ เส้นทางหลัก เส้นทางรอง โดยหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น ให้ประสานกับส่วนราชการ กองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้รวดเร็ว
 
       “การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้กำชับเป็นแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน หากเรื่องใดสามารถแก้ไขได้ให้เร่งดำเนินการทันที หรือหากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนประชาชนต้องการหรือเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการ หรือหากปัญหาข้อร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น ให้รีบรายงานให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย” ปลัด มท. กล่าวและว่า สำหรับด้านการส่งเสริมและดูแลความสงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีของบ้านเมือง กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงาน ที่มีภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดเวรยามในสถานที่ต่างๆ อย่างรอบคอบและรัดกุม โดยให้พิจารณารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว โดยให้จัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ และให้ความสำคัญในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สถานที่จัดกิจกรรมรื่นเริงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก สถานที่ที่มีการประกอบพิธีตามประเพณีของประชาชน รวมทั้งการขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ข้าราชการ อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และประชาชนทั่วไป รวมถึงเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ให้ร่วมกันสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ หากพบสามารถแจ้งรายละเอียดสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและระงับยับยั้งมิให้เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นได้
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด