Lifestyle

ฟื้นเรือนไม้โบราณ 150 ปี 'ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก' สัมผัสวิถีชาวไทยเชื้อสายจีน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก' ราชบุรี เป็นตลาดที่เกษตรกรนำสินค้าเกษตรมาค้าขายทางเรือตามลำคลอง ทัศนียภาพสองฝั่งคลองเป็นเรือนไม้แถวริมน้ำแบบโบราณ

วธ.รวมใจชาวราชบุรี ฟื้นตลาดน้ำเรือนไม้โบราณ 150 ปี “ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก” สัมผัสวิถีวัฒนธรรมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน พร้อมดันเป็น Soft Power หนุนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน

 

ฟื้นเรือนไม้โบราณ 150 ปี 'ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก' สัมผัสวิถีชาวไทยเชื้อสายจีน

 

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 “ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก” โดยมี โชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, วริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, โสภา สุนทโรดม ประธานวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก เครือข่ายทางวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมุ่งผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนงาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้วยการคัดเลือกตลาดน้ำที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านสถานที่และชุมชน พร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนายกระดับตลาดน้ำ จำนวน 6 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม ถือเป็นการผลักดัน Soft Power ของประเทศ อาทิ อาหารไทย และประเพณีท้องถิ่น ในพื้นที่ตลาดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ เพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

 

 

ฟื้นเรือนไม้โบราณ 150 ปี 'ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก' สัมผัสวิถีชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ฟื้นเรือนไม้โบราณ 150 ปี 'ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก' สัมผัสวิถีชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ด้าน รองผู้ว่าฯ ราชบุรี กล่าวว่า จังหวัดราชบุรี มีทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน งานสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลาดวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการ ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ จะเป็นการ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตลาดน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนและ ประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าและ ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสาน โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้า และบริการทางวัฒนธรรมต่อไป

 

ฟื้นเรือนไม้โบราณ 150 ปี 'ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก' สัมผัสวิถีชาวไทยเชื้อสายจีน

 

 

ทั้งนี้ “ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก” เป็นตลาดที่มีตำนานเล่าขานมายาวนาน มีต้นกำเนิดมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 4 ที่ต้องการ เชื่อมโยงการสัญจร และขนส่งจากเมืองหลวงไปยังหัวเมืองรอบนอก เพื่อกระจายความเจริญ โดยการ ขุดคลองแนวตรงเชื่อมคลองภาษีเจริญ ไปยังแม่น้ำท่าจีน ณ บริเวณปากคลองลัดพลีแห่งนี้ เริ่มจากเป็นที่พักรวมของแรงงาน ชาวจีนแต้จิ๋ว และจีนไหหลำที่มาทำงานขุดคลองในขณะนั้น ได้กลายเป็น ชุมชนที่ขยายตัวขึ้นจนเป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย แลกเปลี่ยนผลผลิต ทางการเกษตร เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำไปยังจังหวัดอื่นๆ และเมื่อมีการเผยแพร่ภาพวิถีชีวิตผู้คน ที่อยู่ตามลําน้ำ ที่นี่จึงได้รับความ สนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแห่แหนเข้ามาเที่ยวกันมากมาย

 

ฟื้นเรือนไม้โบราณ 150 ปี 'ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก' สัมผัสวิถีชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ฟื้นเรือนไม้โบราณ 150 ปี 'ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก' สัมผัสวิถีชาวไทยเชื้อสายจีน

 

แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป การเดินทางขนส่งด้วยรถยนต์มาแทนที่เรือ ถนนมาแทนที่คลอง มีการตัดถนนขนานกับคลองดำเนินสะดวกเพื่อเข้าไปยัง สถานที่ราชการซึ่งเป็นคนละฝั่งกับตลาดน้ำแห่งนี้จึงทำให้ตลาดน้ำซึ่งยังไม่มีถนนเข้าถึง เศรษฐกิจค่อยๆ ซบเซาลง เป็นเพียงแค่บ้านพักอาศัย และค้าขายเล็กๆ น้อยๆ กันเอง ด้วยเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเรือนไม้โบราณอายุราว 150 ปี วิถีชุมชนคนริมน้ำและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย-จีนเป็นปัจจัยที่ทำให้ ชาวชุมชนตลาดเก่าเหล่าตั๊กลักร่วมมือร่วมใจกันพลิกฟื้นให้ ตลาดเก่าแห่งนี้กลับมามีลมหายใจอีกครั้ง

 

ฟื้นเรือนไม้โบราณ 150 ปี 'ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก' สัมผัสวิถีชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองเป็นเรือนไม้แถวริมน้ำแบบโบราณ และสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน มีอาหารยอดนิยมที่ต้องไปชิม ขอแนะนำเมนู ข้าวแห้งทรงเครื่อง ข้าวต้มแบบฉบับชาวจีน เกี้ยมอี๋น้ำใส ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะนาวสด ผัดไทย ทอดมันหัวปลี หมูสะเต๊ะ ไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอม และกาแฟโบราณ ของฝากที่เป็นของรับประทานและของที่ระลึก เช่น ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ องุ่น มะม่วง กล้วย น้ำตาลมะพร้าว มะพร้าวกะทิ ซีอิ๊วตราเสือ เสื้อยืด ตู้ไม้สักจิ๋วโบราณ และบ้านไม้จำลอง เปิดบริการวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 14.00 น.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด