Lifestyle

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วันหยุดชวนครอบครัว เที่ยว 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' จ. สมุทรปราการ ตลาดน้ำใกล้กรุงเทพฯ สัมผัสวิถีชุมชน ชื่นชมธรรมชาติ ชิมอาหารรสเลิศในตำนาน

วธ. เปิด One Day Trip เที่ยว “ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง” สมุทรปราการ ครบจบวันเดียว ชวนเดินชิล ช้อปเพลิน ตลาดน้ำใกล้กรุงเทพฯ 1 ในการยกระดับ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย สัมผัสวิถีชุมชน ชื่นชมธรรมชาติ ชิมอาหารรสเลิศในตำนาน ปั้นตลาดน้ำเป็น Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน

 

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

 

 

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

 

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 “ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง” โดยมี ชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, พระครูปัญญาธีรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งใน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เครือข่ายทางวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

 

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมุ่งผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนงาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้วยการคัดเลือกตลาดน้ำที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านสถานที่และชุมชน พร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนายกระดับตลาดน้ำ จำนวน 6 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม ถือเป็นการผลักดัน Soft Power ของประเทศ อาทิ อาหารไทย และประเพณีท้องถิ่น ในพื้นที่ตลาดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ เพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

 

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

 

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

 

ด้าน รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ กล่าวว่า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสม มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นต้นทุนทำให้จังหวัดสมุทรปราการ สามารถพัฒนาเมืองให้สอดรับกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งนับเป็นความโชคดีของจังหวัดสมุทรปราการทำให้การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนทุกระดับให้การเพิ่มโอกาสแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความโดดเด่นได้รับความนิยมสูงจากต่างชาติ

 

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

 

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

 

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

 

ที่สำคัญมีชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางน้ำผึ้งใน เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 และในวันนี้ยังมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ของกระทรวงวัฒนธรรม อันจะเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เกิดความยั่งยืนต่อไป และมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตลาดน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ  พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม นำไปสู่การอนุรักษ์สืบสาน โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้า และบริการ ทางวัฒนธรรม

 

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

 

ทั้งนี้ “ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง” เป็น 1 ใน 6 ตำบล ในพื้นที่สามน้ำ คือน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ของคุ้งบางกระเจ้า หรือคุ้งกระเพาะหมู เป็นพื้นที่สีเขียว แหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ เสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ คือ วิถีชีวิตชาวบ้านริมคลอง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภาคกลาง ชาวไทยเชื้อสายมอญและจีน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและอาหาร ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชน ชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามของสวนเกษตรผสมผสาน

 

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

 

ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ 'ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง' สมุทรปราการ ครบจบในวันเดียว

 

ตลาดบางน้ำผึ้งมีอาหารรสเลิศระดับตำนาน เช่น ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ ขนมจีนแกงไก่ ปลาทูต้มเค็ม ไข่ปลาหมึกห่อใบตองย่าง แจงลอน ไส้กรอก ไส้อั่ว ตะโก้ ขนมบ้าบิ่น ขนมปั้นสิบ และลูกจากลอยแก้ว สำหรับของฝากประจำตลาด นอกจากผักผลไม้ ขนมไทยเลิศรส เมี่ยงคำ ปลาทูทอด อาหารนานาชนิด ยังมีผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง ลูกประคบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านบางน้ำผึ้งพอเพียงอีกมากมาย เปิดบริการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ