Lifestyle

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ 'เที่ยวชุมชน ยลวิถี' ปี 66

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ 'เที่ยวชุมชน ยลวิถี' ปี 66 ใน 10 จังหวัด มุ่งเน้นยกระดับชุมชนคุณธรรมฯ สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

การกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 66 ใน 10 จังหวัดกาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย แพร่ ยโสธร ระนอง ราชบุรี ลำพูน สมุทรสาคร อุดรธานี โชว์ศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมในทุกมิติ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  เน้นใช้ “พลังบวร” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชน และได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ในระดับต่าง ๆ รวมจำนวนกว่า 27,000 ชุมชน ทั่วประเทศ ในปี 2566 นี้ วธ.จึงดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2566 โดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพ และความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ จำนวน 10 ชุมชน จากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้อยู่ดีมีสุข ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต่อไป

 

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

 

 

“สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว อาทิ การมีผู้นำชุมชนเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการชุมชนที่ดี สมาชิกมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) มีส่วนร่วมขับเคลื่อน มีอัตลักษณ์ของชุมชนมีความโดดเด่น อาทิ เป็นชุมชนที่มีความเชื่อหรือประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นที่น่าสนใจ มีสถานที่ สถาปัตยกรรม หรืออื่นๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว มีวัฒนธรรมและประเพณีที่สร้างประสบการณ์ร่วมให้กับนักท่องเที่ยวสนุกสนาน น่าสนใจ สร้างความประทับใจ มีศิลปะการแสดง ผลิตภัณฑ์ชุมชน สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน มีภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน รวมถึงอาหาร การบริการการท่องเที่ยว มีนักเล่าเรื่อง/ผู้นำทางแนะนำอัตลักษณ์ของชุมชนได้ เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง มีรถรับจ้าง รถสาธารณะบริการในชุมชน ตลอดจนที่พัก/โฮมสเตย์มีมาตรฐาน สะอาด สวยงาม เป็นต้น”

 

 

สำหรับผลการคัดเลือกดังกล่าว ปรากฏว่าผลการคัดเลือก 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2566 จำนวน 10 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ และมีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีดังนี้

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

1. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

2. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านปากน้ำชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

3. ชุมชนคุณธรรมฯวัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

4. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

5.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชัยชนะ จ.ยโสธร

 

ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

6. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบ้านหงาว ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร

 

7. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

8. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 

9. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 

ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

วธ. ประกาศแล้ว 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ \'เที่ยวชุมชน ยลวิถี\' ปี 66

 

10. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบโล่ ให้แก่ผู้แทน 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2566 และลงพื้นที่เปิดชุมชนที่ได้รับคัดเลือกแต่ละแห่ง ในช่วงปลายปี 2566 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นโมเดลต้นแบบขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ