Lifestyle

สืบสานเทศกาล 'ลอยกระทง 2566' ชูลอยกระทง 'วัดอรุณฯ' โชว์ความงดงามไปทั่วโลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วธ.ร่วมภาครัฐ-เอกชน สืบสานเทศกาลประเพณี 'ลอยกระทง 2566' รองรับนโยบาย THACCA เป็นหมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนกลางร่วมไทยเบฟ ชูลอยกระทง 'วัดอรุณฯ' โชว์ความงดงามไปทั่วโลก พร้อมเตรียมขอขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจากยูเนสโก ในปี 2567

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการบูรณาการการจัดงาน ลอยกระทง 2566 โดยมี โชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ภูธร ภูมะธน ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม บมจ.ไทยเบฟ, สุรพล เศวตเสรณี ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม บมจ.ไทยเบฟ, วิวรรณ กรรณสูต ที่ปรึกษาบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ ตัวแทนบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

สืบสานเทศกาล 'ลอยกระทง 2566' ชูลอยกระทง 'วัดอรุณฯ' โชว์ความงดงามไปทั่วโลก

 

สืบสานเทศกาล 'ลอยกระทง 2566' ชูลอยกระทง 'วัดอรุณฯ' โชว์ความงดงามไปทั่วโลก

 

สืบสานเทศกาล 'ลอยกระทง 2566' ชูลอยกระทง 'วัดอรุณฯ' โชว์ความงดงามไปทั่วโลก

 

 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยมี เทศกาลลอยกระทง ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ การรู้คุณค่าของน้ำ และขอขมาพระแม่คงคา ประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมงานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาติให้คงคุณค่าและเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงส่งเสริมเทศกาลประเพณีของชาติ ให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency หรือ THACCA ของรัฐบาล โดยที่ผ่านมา วธ. บูรณาการกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงร่วมอนุรักษ์ รักษา สืบสานการจัดงาน วันลอยกระทง ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เทศกาล ประเพณีลอยกระทง เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 

สืบสานเทศกาล 'ลอยกระทง 2566' ชูลอยกระทง 'วัดอรุณฯ' โชว์ความงดงามไปทั่วโลก

 

สืบสานเทศกาล 'ลอยกระทง 2566' ชูลอยกระทง 'วัดอรุณฯ' โชว์ความงดงามไปทั่วโลก

 

สืบสานเทศกาล 'ลอยกระทง 2566' ชูลอยกระทง 'วัดอรุณฯ' โชว์ความงดงามไปทั่วโลก

 

 

“1 ใน สถานที่การจัดงาน วันลอยกระทง ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานเป็นจำนวนมาก คือ วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีสถาปัตยกรรมล้ำค่า มีเอกลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ในปีนี้ วธ. จึงได้หารือการบูรณาการร่วมมือกลุ่มบริษัทไทยเบฟ เตรียมพร้อมจัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง 2566 ณ วัดอรุณราชวราราม และหารือรูปแบบการจัดงานให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตานานาชาติด้วยอัตลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ของไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ”

 

สืบสานเทศกาล 'ลอยกระทง 2566' ชูลอยกระทง 'วัดอรุณฯ' โชว์ความงดงามไปทั่วโลก

 

สืบสานเทศกาล 'ลอยกระทง 2566' ชูลอยกระทง 'วัดอรุณฯ' โชว์ความงดงามไปทั่วโลก

 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่ระหว่างลงพื้นที่ เก็บข้อมูล สำหรับการจัดงาน ลอยกระทง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมขอขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจากยูเนสโก ในปี 2567 จึงผลักดันให้เตรียมจัดงาน “เทศกาลประเพณีวันลอยกระทงของไทย อย่างยิ่งใหญ่ บูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มที่ และจัดทำองค์ความรู้เผยแพร่อัตลักษณ์วัน ลอยกระทง เป็นตอนๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาท่องเที่ยวกันอย่างล้นหลาม สร้างความประทับใจ ดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวในทุกๆ ปี ตลอดจนผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโก ทั้งนี้ วาระดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ต่อไป

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ