Lifestyle

วันไหว้ครู - วันครู แตกต่างกันอย่างไร? ความเป็นมา ความสำคัญของพิธีไหว้ครู

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน มิ.ย.ถูกกำหนดให้เป็น "วันไหว้ครู" ลูกศิษย์ลูกหา ต่างมาร่วมแสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ แต่หลายคนอาจเกิดความสับสนว่าความแตกต่างระหว่าง “วันครู” และ “วันไหว้ครู” มีความหมายอย่างไร และทำไมถึงเป็นคนละวันนะ?

 

 

วันไหว้ครู 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ซึ่งทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน มิ.ย.ถูกกำหนดให้เป็น "วันไหว้ครู"  เป็นวันที่ ศิษย์จะ แสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ เพราะว่ากว่าเราจะประสบความสําเร็จมีทุกวันนี้ได้เพราะเรามีครู ที่รับภาระหน้าที่อันหนักอึ้งที่ต้องค้นคว้าหาความรู้ถ่ายทอดแก่ศิษย์ กว่าคน ๆ หนึ่งจะเติบโตมีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด 

 

วันไหว้ครู - วันครู แตกต่างกันอย่างไร?  ความเป็นมา ความสำคัญของพิธีไหว้ครู

 

 

ประวัติวันไหว้ครู

“ครู” มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครู ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทำมาหากินในภายภาคหน้า การบูชาครู การไหว้ครู จึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมา แต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้กับเรา  ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต  ครู จึงเป็นบุคคลสำคัญเป็นที่สอง รองไปจากบิดามารดาที่เราทุกคน ควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน 

 

วันไหว้ครู - วันครู แตกต่างกันอย่างไร?  ความเป็นมา ความสำคัญของพิธีไหว้ครู

 

 

“วันครู” และ “วันไหว้ครู” แตกต่างกันอย่างไร? 

โดยวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับครู มีอยู่ด้วยกันถึง 2 วัน คือ “วันครู” และ “วันไหว้ครู” ทำให้หลายคนเกิดความสับสนระหว่างวันสำคัญดังกล่าว โดย วันครู ตรงกับทุกวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีของครูและประชาชน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ครูได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อถ่ายทอดชีวิตของการเรียนการสอนเด็กๆ ในโรงเรียน รวมถึงสวัสดิภาพของครูในปัจจุบันและอนาคตด้วย

 

วันไหว้ครู เป็นวันที่คนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับวันสำคัญนี้ เพราะมีกิจกรรมที่นักเรียนไทยทุกคนเคยสัมผัสคือการจัดพานไหว้ครู เพื่อนำไปประกอบพิธีไหว้ครู และประกวดการแข่งขันระหว่างชั้นเรียน แต่ในวันไหว้ครูนี้ ที่จริงแล้วไม่มีกำหนดวันที่แน่ชัดในแต่ละปี แต่มักจัดในช่วงหลังเปิดภาคการศึกษาใหม่ หรือ วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมิถุนายน ซึ่งตรงกับช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้เป็นวันที่ลูกศิษย์พร้อมใจกันทำพิธีไหว้หรือบูชาครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้การอบรมสั่งสอนก่อนเริ่มการเรียนการสอนในปีนั้นๆ สรุปสั้นๆ คือ วันไหว้ครูเป็นวันที่จะมีพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา ส่วนวันครู เป็นวันที่ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ นั่นเอง 

 

 

วันไหว้ครู - วันครู แตกต่างกันอย่างไร?  ความเป็นมา ความสำคัญของพิธีไหว้ครู

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ