Lifestyle

ไขข้อสงสัย 'วันวิสาขบูชา 2567' ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรื่อไม่?

เปิดกฎหมาย ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 'วันวิสาขบูชา 2567' ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรื่อไม่ เผยโทษหากฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุม 'เครื่องดื่มแอลกอฮอล์'?

"วันวิสาขบูชา 2567" ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 มีอีกชื่อว่า พุทธชยันตี, พุทธปูรณิมา และ วันพระพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

"วันวิสาขบูชา" เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดใน ศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์สำคัญนี้เกิดขึ้นในวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 6 "วิสาขบูชา" มาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย

 

 

เปิดกฎหมายควบคุม "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" วันวิสาขบูชา สามารถขายเหล้าได้หรือไม่ มีความผิดโทษอย่างไร?

 

พระราชบัญญัติควบคุม "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" พ.ศ. 2551

 

1. ห้ามผู้ใดขาย "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ยกเว้นการขายในกรณีดังต่อไปนี้

  • การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
  • การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกําหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

 

 

2.ห้ามผู้ใดขาย "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ใน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

 

 

 3.ห้ามขาย "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนสิ้นสุดการเลือดตั้ง ในสถานที่จัดส่งสินค้าอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นเขตเลือกตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ยกเว้นการขาย "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

 

 

 

โทษหากฝ่าฝืน

ตามพระราชบัญญัติควบคุม "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" พ.ศ. 2551 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

ขาย "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ใน "วันวิสาขบูชา" ได้หรือไม่?

 

จากข้อกำหนด จะเห็นได้ว่า "วันวิสาขบูชา" ไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ตามพระราชบัญญัติควบคุม "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" พ.ศ. 2551 เรื่อง วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข่าวที่น่าสนใจ