Lifestyle

14 เมษายน "วันครอบครัว" ครอบครัว คืออะไร ลักษณะ ครอบครัวที่อบอุ่น มีอะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

14 เมษายน "วันครอบครัว" มีขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ คำว่า "ครอบครัว" คืออะไร เปิด 10 ลักษณะ ครอบครัวที่อบอุ่น มีอะไรบ้าง

"วันครอบครัว" ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี จะอยู่ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ เริ่มมี "วันครอบครัว" ขึ้นครั้งแรกตามมติของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 31 ต.ค. 2532 ให้ วันแห่งครอบครัว เป็น วันหยุดราชการ ตามมติในที่ประชุมของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายสังคม ครั้งที่ 4/2532 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2532 แต่ยังมิได้ระบุวันไว้

 

 

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2533 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวตามที่ สุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นเป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ใช้คำว่า "Family day" สำหรับ วันแห่งครอบครัว

 

นอกจากนี้ ในวันที่ 26 ก.ค. 2547 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาตรการรณรงค์และควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกำหนดให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวแข็งแรง (Healthy Family Day) ของสังคมไทย 

 

ต่อมาในวันที่ 4 ต.ค. 2548 นายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นมีข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาสังคมเรื่องร้านเกมและการเที่ยวกลางคืนของวัยรุ่นนั้น ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่าเพื่อให้การสร้างครอบครัวแข็งแรงมีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสมควรเร่งรณรงค์ให้วันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์เป็น "วันครอบครัว" คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

 

 

วันครอบครัว ภาพ freepik

 

ในสังคมของมนุษย์ "ครอบครัว" เป็นกลุ่มทางสังคมของผู้คนที่เกี่ยวข้องกันโดยความสัมพันธ์ทางสายเลือด (จากการให้กำเนิด) หรือโดยความสัมพันธ์ทางกฎหมายระบุ (เช่นจากการสมรสหรืออื่นๆ) เป้าหมายของการมีครอบครัวนั้นเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกและของสังคม ในเชิงอุดมคติแล้ว ครอบครัวเป็นผู้มอบความมั่นคง โครงสร้าง และความปลอดภัยให้แก่สมาชิก เพื่อที่สมาชิกได้เติบโตและมีส่วนร่วมในสังคม ในสังคมส่วนใหญ่ เด็กๆ ได้รับความสามารถในการเข้าสังคมจากครอบครัว เพื่อใช้ในชีวิตจริงนอกครอบครัว

 

 

ครอบครัวอบอุ่น คือ ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ การมีครอบครัวที่อบอุ่นทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข คนที่มีครอบครัวอบอุ่นย่อมมีความได้เปรียบ เพราะสามารถ ทำหน้าที่ได้เหมาะสม และทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตดีไปด้วย

 

10 ลักษณะ ครอบครัวที่อบอุ่น

 

  1. มีขอบเขตที่เหมาะสม ทั้งขอบเขตส่วนบุคคล และคนในครอบครัว
  2. มีความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะสม ไม่ห่างเกิน ไป และไม่ใกล้ชิดกันเกินไป สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นตัวของตัวเอง แต่ยังคงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัวได้
  3. มีการจัดลำดับอำนาจ และความเป็นผู้นำที่ชัดเจน
  4. สมาชิกมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องกัน
  5. โครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวมีความยืดหยุ่นดีและเหมาะสม
  6. สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. มีการจัดระบบภายในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  9. มีเครือข่ายทางสังคมที่ดี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว
  10. สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาอยู่ร่วมกันตามสมควร

 

 

ข้อมูล : วิกิพีเดีย / สสส

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ