Kom Lifestyle

น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช

น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ทรงอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเด็กไทย : โดย...กามาศ ใจฉลาด

                ในโอกาสที่ทรงบำเพ็ญพระกุศล ฉลองพระชันษา 99 ปี 3 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ได้จัดทำโครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่สำนักเรียน และสำนักศาสนศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่นทั่วประเทศ และมีการจัดมอบทุนการศึกษา โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์ทุนเพื่อการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์

                เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุน สำนักเรียน และสำนักศาสนศึกษา แผนกบาลี ดีเด่น จำนวน 9 แห่ง แห่งละ 2 แสนบาท ได้แก่ พระเมธีวราภรณ์ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ, พระครูพิศาลจริยาภิวัฒน์ สำนักศาสนศึกษาวัดชัยมงคล จ.ชลบุรี

                พระพิพัฒน์ปริยัติกิจ สำนักศาสนศึกษาวัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี, พระราชปริยัติโยดม สำนักศาสนศึกษาวัดจองคำ จ.ลำปาง, พระราชปัญญาเวที สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์, พระเทพกิตติรังสี สำนักศาสนศึกษาวัดธาตุ จ.ขอนแก่น, พระราชปริยัตยากร สำนักศาสนศึกษาวัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี, พระพิศาลปริยัตยากร สำนักศาสนศึกษาวัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา, พระกิตติสารมุนี สำนักศาสนศึกษาวัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

                "โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์ทุนเพื่อการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ โดยมีการจัดมอบทุนการศึกษา 77 จังหวัด จังหวัดละ 19 ทุน ทุนละ 3,000 บาท แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 10 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 9 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,389,000 บาท นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สมทบมอบทุนโดยเสด็จพระกุศลเพิ่มเติมจำนวน 12 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท” รองผอ.พศ.กล่าว

                สมเด็จพระวันรัต กล่าวว่า ความจริงการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ มุ่งศึกษาวิชาการ การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมมี 2 แผนก แผนกธรรมและแผนกบาลี แต่การศึกษารูปแบบนี้ไม่เป็นที่จูงใจแก่เยาวชนทั่วไป แคบอยู่แต่ในวงคณะสงฆ์ คนนอกไม่เห็นประโยชน์ในส่วนนี้ ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และ มส. จึงได้จัดการศึกษาแผนกสามัญขึ้น มุ่งเป็นเครื่องจูงใจเยาวชน และสามเณรเข้ามาบรรพชาให้ได้การศึกษาวิชาการทางโลก เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งในชีวิต มีความรู้กว้างไกลทั้งทางโลก และทางธรรม

                “อันเป็นวัตถุประสงค์ของบูรพาจารย์ตั้งแต่โบราณคือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ได้ทรงตั้งการศึกษาของคณะสงฆ์ร่วมกับราชบัณฑิตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้การศึกษาของคณะสงฆ์กว้างไกลออกไป รู้เขารู้เรา และตั้งมหาวิทยาสงฆ์ขึ้น คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ดังที่ปรากฏจนถึงปัจจุบันนี้” กรรมการ มส. กล่าว

                ด้าน น.ส.นงพงา ช้างงาม นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนวัดมกุฏฯ อายุ 16 ปี หนึ่งในนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา กล่าวว่า หนูเป็นเด็กที่อยู่บ้านราชวิถี เฉพาะเด็กโตสามารถเดินทางออกมาเรียนที่โรงเรียน หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนนี้เพราะอาจารย์บอกว่าคนที่ได้รับจะต้องเรียนดีแต่ไม่มีทุนทรัพย์

                สำหรับการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ทั่วประเทศนั้น นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า พศ.ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 จากสำนักงบประมาณ จำนวน 4,300 ล้านบาท โดยจะเน้นการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการใช้แท็บเล็ตของสามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การส่งเสริมพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาพระธรรมทูตอาสาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำคัญจะมีการพัฒนาศักยภาพของวัดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

                นอกจากนี้ พศ.ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนบาลี ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ได้มีการนำหลักสูตรสามัญ เข้ามาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของ แผนกธรรม-บาลี รวมทั้งเทียบวุฒิได้ด้วย ซึ่งหลักสูตรทั้ง 2 ส่วนจะมีความสอดคล้องกัน และจะต้องพัฒนาให้เกิดคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น

                ที่สำคัญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยการเดินทางของสามเณร ในการเข้ามาศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีเณรบางรูปเดินทางไป-กลับระยะทางที่ไกล จึงได้ของบประมาณจากรัฐบาลในการอุดหนุนค่าเดินทาง โดยได้รับรูปละ 50 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของรถรับส่ง สำหรับเรื่องของชายแดนภาคใต้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณค่าครองชีพให้พระสงฆ์ในพื้นที่ เพิ่มเป็นรูปละ 2,500 บาท นอกจากนี้ พศ.จะเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพระสงฆ์ สร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน การนำพระสงฆ์ในพื้นที่เข้ามากราบนมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อรับโอวาทและได้ขวัญกำลังใจจากพระผู้ใหญ่

                “งบประมาณครั้งนี้เพิ่มจากปี 2555 ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งงบที่ได้รับเพิ่มนี้จะเน้นในเรื่องการศึกษา และเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลัก ทาง พศ.ตั้งใจที่จะเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระพุทธศาสนา และเน้นพัฒนาคุณภาพพระสงฆ์ ให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนรวมทั้งเป็นพระที่ทำหน้าที่เผยแผ่อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน” นายนพรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

.....................................

(น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ทรงอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเด็กไทย : โดย...กามาศ  ใจฉลาด)

                

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด