Lifestyle

22 มีนาคม "วันน้ำโลก" ใช้ "น้ำ" อย่างรู้คุณค่า...มีใช้อย่างยั่งยืนและตลอดไป

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ทำให้ความต้องการใช้น้ำมากขึ้น ประกอบกับโลกกำลังเผชิญปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อวัฏจักรของน้ำ นำไปสู่ปัญหาและวิกฤติความมั่นคงด้านน้ำ โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดทั่วโลก

22 มีนาคม "วันน้ำโลก"...“น้ำ” เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก โดยเฉพาะมนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำในการอุปโภคบริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต รวมถึงใช้ในภาคการเกษตรและ อุตสาหกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ แต่ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำมากขึ้นในทุกภาคส่วน ประกอบกับโลกกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อวัฏจักรของน้ำบนโลก ซึ่งนำไปสู่ปัญหาและวิกฤติความมั่นคงด้านน้ำ โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดของประชากรทั่วโลก

 

ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นในการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ณ รัฐรีโอเดจาเนโร ประเทศบลาซิล จึงได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำโลก” หรือ “World Water Day” โดยให้เริ่มต้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1993และสืบต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่องของการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยองค์การสหประชาชาติจะกำหนดหัวข้อประเด็นของวันน้ำโลกในแต่ละปีแตกต่างกันออกไป ซึ่งในรายงานประจำปี ค.ศ. 2022 ว่าด้วยเรื่องของ “น้ำบาดาล” ในการจัดการทรัพยากร และเก็บรักษาเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต่อไปในอนาคต โดยจะจัดงานส่งเสริมกิจกรรมขึ้นในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

เนื่องใน "วันน้ำโลก" ปีนี้ หากพวกเราทุกคนช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์น้ำ โดยการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสม และรู้คุณค่า เช่น การประหยัดน้ำ การหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการป้องกันการเกิดมลพิษในแหล่งน้ำ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เรามีทรัพยากรน้ำไว้ใช้ได้อย่างยั่งยืนและตลอดไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ