Lifestyle

"อุทยานแห่งชาติสีเขียว" ชื่อนี้มีที่มา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บรรดานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย คงเคยได้ยินคำว่า “อุทยานแห่งชาติสีเขียว”(Green National Parks) มาบ้าง แต่รู้หรือไม่ว่า “อุทยานแห่งชาติสีเขียว” คืออะไร มีที่มาอย่างไร และเหตุใดจึงเรียกว่า “อุทยานแห่งชาติสีเขียว”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแสะสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินโครงการ "อุทยานแห่งชาติสีเขียว" (Green National Park) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของอุทยานแห่งชาติ ให้เกิดการใช้ประโยชน์และทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแว่ดล้อม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติสีเขียว, Green National Park

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

อุทยานแห่งชาติสีเขียว, Green National Park

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

อุทยานแห่งชาติสีเขียว, Green National Park

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

โครงการ "อุทยานแห่งชาติสีเขียว" (Green National Park) ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้อุทยานแห่งชาติต่างๆ กระตือรือร้นและตื่นตัวในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้อุทยานแห่งชาติปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ดียิ่งในการส่งเสริมให้อุทยานแห่งชาติ มีการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานสู่สากลอย่างยั่งยืนต่อไป

อุทยานแห่งชาติสีเขียว, Green National Park

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

อุทยานแห่งชาติสีเขียว, Green National Park

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

 

เกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 17 ข้อ มีคะแนนเต็มข้อละ 4 คะแนน รวมทั้งหมด 68 คะแนน อุทยานแห่งชาติที่ผ่านการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

 1. การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
 2. การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า
 3. การลดปริมาณขยะ โดยใช้หลัก 3Rs
 4. การคัดแยกขยะ
 5. การเก็บรวบรวมขยะก่อนนำไปกำจัด
 6. การกำจัดขยะ
 7. การจัดการด้านน้ำเสีย
 8. การจัดการห้องน้ำ-ห้องสุขา
 9. การจัดการความสะอาดและความเป็นระเบียบ
 10. การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณร้านอาหาร
 11. การบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว
 12. การจัดการพื้นที่กางเต็นท์
 13. การปรับปรุงภูมิทัศน์
 14. การส่งเสริมและความร่วมมือกับชุมชน/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่
 15. การจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 16. การจัดการร้านขายของที่ระลึก
 17. การจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

 

สำหรับผลการตรวจประเมิน “อุทยานแห่งชาติสีเขียว” ประจำปี 2564 ซึ่งอุทยานแห่งชาติที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจะได้รับโส่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 แห่ง ได้แก่

อุทยานแห่งชาติสีเขียว, Green National Park

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อุทยานแห่งชาติสีเขียว, Green National Park

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

 

ระดับทอง คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 12 แห่ง ได้แก่

 

 1. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
 2. อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
 3. อุทยานแห่งชาติไทรทอง
 4. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
 5. อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
 6. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
 7. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
 8. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
 9. อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
 10. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
 11. อุทยานแห่งชาติพุเตย
 12. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

อุทยานแห่งชาติสีเขียว, Green National Park

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

อุทยานแห่งชาติสีเขียว, Green National Park

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

 

ระดับเงิน คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

 

 1. อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
 2. อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
 3. อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลารู่
 4. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
 5. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
 6. อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

อุทยานแห่งชาติสีเขียว, Green National Park

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานแห่งชาติสีเขียว, Green National Park

อุทยานแห่งชาติพุเตย

อุทยานแห่งชาติสีเขียว, Green National Park

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

 

ระดับทองแดง คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

 1. อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
 2. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
 3. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 4. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
 5. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ