Kom Lifestyle

"โครงการบันยัน"ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก เพื่อ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต

"โครงการบันยัน"ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก เพื่อ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดานอน จับมือภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และสถาบันการศึกษา ผลักดัน "โครงการบันยัน" มุ่งส่งเสริม คุณภาพชีวิตแม่และเด็กเพื่อพัฒนาการ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต

บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือคนไทยรู้จักกันในนาม "ดูเม็กซ์" (Dumex) ริเริ่ม "โครงการบันยัน" ผ่านการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้มาตรฐาน ควบคู่กับการจัดตั้ง "มูลนิธิพันวันแรก" เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ให้เด็กไทยรุ่นต่อไปมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพผ่านโภชนาการที่ดี การพัฒนาการแบบองค์รวมและการเสริมสร้างศักยภาพของแม่ในการดูแลลูกน้อยได้อย่างเหมาะสม "โครงการบันยัน" ยังได้ประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล สหทัยมูลนิธิ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น โดยมีสองกิจกรรมหลักภายใต้โครงการบันยัน ดังนี้ 

 

"โครงการบันยัน"ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก เพื่อ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต

 

 

• การจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้คุณภาพ 

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาระบบการจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดที่มี ประสิทธิภาพ บริษัทดานอนภายใต้กองทุน Danone Ecosystem Fund จึงจัดตั้ง สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข ขึ้น สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี เพื่อครอบครัวรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถเข้าถึงการ ดูแลที่มีคุณภาพ ความรู้ด้านโภชนาการและพัฒนาการของเด็กที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นคุณแม่ผู้มีรายได้น้อย  คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือสตรีที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 

"โครงการบันยัน"ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก เพื่อ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต

 

สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุขมีศูนย์ต้นแบบ 2 แห่ง ได้แก่

 

  • สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือจากสหทัยมูลนิธิและองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าศาลา จัดตั้งเป็น Day Care Model Center ซึ่งเป็นต้นแบบในบริบทสังคมชุมชน ท้องถิ่น

 

  • สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข จ.สมุทรปราการ ได้รับความร่วมมือจากสภาองค์การพัฒนาเด็กและ เยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งเป็น Day Care  Model Center ซึ่งเป็นต้นแบบในบริบทสังคมเมือง 

"โครงการบันยัน"ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก เพื่อ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต

 

ที่ผ่านมา "โครงการบันยัน" สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กไปแล้วมากกว่า 56 คน นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้วิชาการจากสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ที่ได้เข้ามาจัดการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การดูแลโภชนาการและกระบวนการพัฒนาเด็กเล็กตามวัยให้แก่แม่และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ในสถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุขรวมไปถึงการจัดท ารายงานประเมินผลลัพธ์ของโครงการ ผลกระทบทางสังคมใน มิติต่าง ๆ และความสำคัญของการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งสองแห่ง

 

• การจัดตั้งมูลนิธิพันวันแรก 

 

พันธกิจหลักของมูลนิธิพันวันแรก คือ เผยแพร่ข่าวสารวิชาการและสานต่องานของโครงการบันยันในเรื่องของ  1000 วันแรก และการระดมทุนในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข และช่วยเหลือ กลุ่มแม่ผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงการดูแลบุตรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพัฒนาการสมวัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้สนับสนุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาการเด็กเล็ก

 

"โครงการบันยัน"ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก เพื่อ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต

 

"โครงการบันยัน" ตั้งเป้าจะสำเร็จโครงการในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ระยะเวลารวมตลอดโครงการกว่า 5 ปี โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนแม่และเด็กให้มีคุณภาพชีวิต โภชนาการที่ดีและมีพัฒนาการตามวัยที่ เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วง1000 วันแรก จำนวน 150 คน

 

logoline