Kom Lifestyle

ฟรี อีบุ๊ค Ebook 6 เล่มคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน "อนาคตประเทศไทย" อีก 10 ปี

ฟรี อีบุ๊ค Ebook 6 เล่มคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน "อนาคตประเทศไทย" อีก 10 ปี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ฟรี อีบุ๊ค Ebook 6 เล่มคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน "อนาคตประเทศไทย" อีก 10 พร้อมรับมือถึงการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต

ฟรี อีบุ๊ค Ebook : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดทำรายงานข้อมูลสถิติ บทวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่สำคัญต่อ: การใช้ชีวิตในอนาคต, อนาคตการเรียนรู้ และการศึกษา, การทำงาน, ความเพลิดเพลินทั้งร่างกาย และ จิตใจ, การเดินทางและโครงสร้างพื้นฐาน, และ ความยั่งยืนต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อวางกลยุทธ์ให้คนในประเทศมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และ พร้อมรับมือถึงการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต


 

ฟรี อีบุ๊ค Ebook จำนวน 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030”  FutureTales LAB by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand 

 

ฟรี อีบุ๊ค Ebook 6 เล่มคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน "อนาคตประเทศไทย" อีก 10 ปี

 

Future of Living - อนาคตของการใช้ชีวิต

http://online.anyflip.com/fuvvc/wnaq/mobile/index.html

 

Future of Work - อนาคตของการทำงาน

http://online.anyflip.com/fuvvc/lzig/mobile/index.html

ฟรี อีบุ๊ค Ebook 6 เล่มคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน "อนาคตประเทศไทย" อีก 10 ปี

 

Future of Learning - อนาคตของการเรียนรู้

http://online.anyflip.com/fuvvc/utuw/mobile/index.html

ฟรี อีบุ๊ค Ebook 6 เล่มคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน "อนาคตประเทศไทย" อีก 10 ปี

 

Future of Play - อนาคตของความเพลิดเพลิน

http://online.anyflip.com/fuvvc/xjid/mobile/index.html

ฟรี อีบุ๊ค Ebook 6 เล่มคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน "อนาคตประเทศไทย" อีก 10 ปี

 

Future of Mobility - อนาคตของการเดินทาง

https://online.anyflip.com/bpnjl/qmys/mobile/index.html

ฟรี อีบุ๊ค Ebook 6 เล่มคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน "อนาคตประเทศไทย" อีก 10 ปี

 

Future of Sustainability - อนาคตของความยั่งยืน

https://online.anyflip.com/bpnjl/aftf/mobile/index.html

ฟรี อีบุ๊ค Ebook 6 เล่มคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน "อนาคตประเทศไทย" อีก 10 ปี


 

ฟรี อีบุ๊ค Ebook 6 เล่มคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน "อนาคตประเทศไทย" อีก 10 ปี

logoline