Kom Lifestyle

"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม น้อมรำลึก สมเด็จพระปิยมหาราช ผ่านสถาปัตยกรรมล้ำค่า

"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม น้อมรำลึก สมเด็จพระปิยมหาราช ผ่านสถาปัตยกรรมล้ำค่า
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สมเด็จพระปิยมหาราช" ทรงเป็นผู้บุกเบิกการออกแบบและก่อสร้างกลุ่มอาคารที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแปลกตา เป็นการนำสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างงดงามลงตัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2564

ในโอกาส “วันปิยมหาราช”  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่คนไทยได้จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นผู้บุกเบิกการออกแบบและก่อสร้างกลุ่มอาคารที่มีสถาปัตยกรรมงดามแปลกตา เป็นการนำสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างงดงามลงตัว และวันนี้ คมชัดลึก ออนไลน์ จะไปทำความรู้จักกับมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และยังคงตั้งตระหง่านให้คนรุ่นหลังได้ชมความงดงามมาจนถึงทุกวันนี้ อาทิ

"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม น้อมรำลึก สมเด็จพระปิยมหาราช ผ่านสถาปัตยกรรมล้ำค่า

"วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม" เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 และยังวัดที่สร้างขึ้นเป็นวัดแรกในรัชกาลของพระองค์ ภายหลังจากเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว 1 ปี ความโดดเด่นของวัดอยู่ที่พระอุโบสถที่ภายนอกเป็นศิลปกรรมแบบไทยๆ แต่ภายในบริเวณเพดานและผนังตกแต่งในสไตล์ยุโรปแบบโกธิค คล้ายพระที่นั่งแห่งหนึ่งในพระราชวังแวร์ซาย มีพระ “พระพุทธอังคีรส” เป็นพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากอิตาลี และใต้ฐานพระได้บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ รวมถึงรัชกาลที่ 9 ไว้ด้วย

"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม น้อมรำลึก สมเด็จพระปิยมหาราช ผ่านสถาปัตยกรรมล้ำค่า

"พระที่นั่งอนันตสมาคม" สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2451 เป็นท้องพระโรงเดิมของพระราชวังดุสิต ชื่อพระที่นั่งนี้นำมาจากพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ใช้เวลาสร้าง 8 ปี เป็นอาคารทรงยุโรปล้วน และเป็นพระที่นั่งหินอ่อนเพียงองค์เดียวในประเทศไทย ก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวจากเมืองคาร์รารา ประเทศอิตาลี มีแรงบันดาลใจมาจากโดมของวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งนครรัฐวาติกัน

"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม น้อมรำลึก สมเด็จพระปิยมหาราช ผ่านสถาปัตยกรรมล้ำค่า

"พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท"  เป็นพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2419 ตั้งอยู่ระหว่างพระมหามณเฑียรกับพระมหาปราสาท ประกอบด้วยปราสาท 3 องค์ ทอดตัวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก การออกแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมยุโรป เป็นที่มาของชื่อ "ฝรั่งสวมชฎา"

"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม น้อมรำลึก สมเด็จพระปิยมหาราช ผ่านสถาปัตยกรรมล้ำค่า

"พระราชวังพญาไท" รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้สร้างขึ้น พร้อมกับพระราชทานนามให้ว่า "พระตำหนักพญาไท" (ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวังพญาไท) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จทอดพระเนตรการทำนา การปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ และใช้เป็นตำหนักเป็นที่ประทับ รวมถึงพื้นที่ด้านตรงข้ามกับพระตำหนัก ใช้เพื่อประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญในยุคสมัยนั้นด้วย

"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม น้อมรำลึก สมเด็จพระปิยมหาราช ผ่านสถาปัตยกรรมล้ำค่า

"วังบางขุนพรหม" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมจัดซื้อที่ดินพระราชทานแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อ พ.ศ. 2442 ใช้เป็นที่ประทับ และยังเป็นสถานที่จัดงานสโมสรสันนิบาต ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหลายครั้ง นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่จัดงานสังสรรค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นสถานที่ให้ครูชาวต่างประเทศใช้จัดสอนวิชาต่าง ๆ ให้กับพระธิดาและเจ้านายฝ่ายในของวังอื่น ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีชื่อเรียกกันในสมัยนั้นว่า "บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้"

logoline