Kom Lifestyle

รอบรู้เรื่องความปลอดภัย โดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รอบรู้เรื่องความปลอดภัย โดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รอบรู้เรื่องความปลอดภัยโดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน หรือ เรียกย่อ ๆ ว่า กปภ. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยโรงงาน ในด้านต่างๆ ทั้งการบริหารความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยไฟฟ้า สารเคมี สภาวะแวดล้อมในการทำงาน หม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ก๊าซอุตสาหกรรม และระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น 

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563)  มีโรงงานที่เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 54 ครั้ง จำแนกตามประเภทอุบัติเหตุ ได้แก่ อัคคีภัย จํานวน 42 ครั้ง สารเคมีรั่วไหล จํานวน 1 ครั้ง การระเบิด จํานวน 2 ครั้ง อุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักร จํานวน 3 ครั้ง และอื่นๆ จํานวน 6 ครั้ง (เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น) ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดอุบัติภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำเอกสารทางวิชาการ ทั้งคู่มือ คำแนะนำ มาตรการความปลอดภัยและบทความเกี่ยวกับความปลอดภัย (ปัจจุบันมีกว่า 100 เรื่อง) อาทิ

•    คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552

•    คู่มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง เช่นสไตรีนโมโนเมอร์

•    คู่มือมาตรฐานการออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง การใช้งานถังเก็บสารเคมีประเภทสารไวไฟ

•    คู่มือการเขียนแบบแปลนโดยแสดงเป็นแผนภาพเส้นเดี่ยว Single Line Diagram

•    คู่มือตรวจสอบ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีไอระเหยของสารไวไฟ

•    คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

•    คู่มือแนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม

 

 

 

นอกจากองค์ความรู้ความปลอดภัยด้านต่าง ๆ แล้ว สามารถศึกษาข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยจำแนกตามหมวดหมู่ของกฎหมาย ได้แก่ การป้องกันและระงับอัคคีภัย สารเคมี ระบบไฟฟ้าในโรงงาน การประเมินความเสี่ยง สภาวะแสดล้อมในการทำงาน กัมมันตรังสี หม้อนำและหม้อต้ม ก๊าซอุตสาหกรรม และห้องเย็น โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ของกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน http://reg3.diw.go.th/safety/   หากต้องการปรึกษาข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนคำแนะนำเชิงลึกจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยด้านต่างๆ สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Web board ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน โทรศัพท์ 02 202 4015  02 202 4222 โทรสาร 02 354 3392

 

รอบรู้เรื่องความปลอดภัย โดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด