Lifestyle

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" จับมือ "ปตท." ขับเคลื่อนพัฒนาด้านการแพทย์ ยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือกับ ปตท.ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทย

 7 พ.ค. 64  ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) ของประเทศ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

\"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์\" จับมือ \"ปตท.\" ขับเคลื่อนพัฒนาด้านการแพทย์ ยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของไทย

\"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์\" จับมือ \"ปตท.\" ขับเคลื่อนพัฒนาด้านการแพทย์ ยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของไทย

\"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์\" จับมือ \"ปตท.\" ขับเคลื่อนพัฒนาด้านการแพทย์ ยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของไทย

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เพื่อให้การควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ประสานงานให้ความช่วยเหลือ รวมถึงให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมทั้งได้รับมอบหมายในการประสานหาความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงได้รับความเห็นชอบให้เป็นตัวแทนของรัฐบาล/ประเทศไทยในการจัดหาและนำเข้าวัคซีนเพื่อเพิ่มเป็นทางเลือกให้ประชาชนร่วมกับการบริหารจัดการวัคซีนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติและสุขอนามัยของประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพตลอดจนผลข้างเคียงของวัคซีนต่างๆที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องด้วยการดำเนินการประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการกระจายวัคซีนต่างๆให้ได้ในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง

\"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์\" จับมือ \"ปตท.\" ขับเคลื่อนพัฒนาด้านการแพทย์ ยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของไทย
 
 

\"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์\" จับมือ \"ปตท.\" ขับเคลื่อนพัฒนาด้านการแพทย์ ยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของไทย

อนึ่ง สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการศึกษาและฝึกอบรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดตั้งโครงการศูนย์การแพทย์ ศูนย์วิจัย และอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Science Park) ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อการพัฒนาเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการกระจายวัคซีนให้กับประชากรในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนทุกระดับได้กลับไปดำเนินชีวิตวิถีใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ