กก.ปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯเลือกมัธยมสาธิตพัทยา โรงเรียนต้นแบบระดับโลก

19 มี.ค. 2564
406
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ผช.รัฐมนตรีวัฒนธรรม นำทีมหารือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานฯ สานภารกิจปฏิรูปประเทศ พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบโดยเลือก มัธยมสาธิตพัทยา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับโลกแห่งแรกของไทย

ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม,นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้หารือร่วมกันกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

นำโดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลประธานอนุกรรมการปฎิรูปประเทศด้านกีฬา  ,นพ.รณภพ ปัทมะดิษ  ,พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล และนายพานิชย์ เจริญเผ่า กรรมการปฎิรูปประเทศด้านกีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณะ

 

 ประเด็นในการหารือร่วมกันครั้งนี้ คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลก และเหนือระดับสากล ที่มีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่ โดยมีผู้แทนเมืองพัทยา , คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ, คณะผู้แทนหน่วยงานระดับกระทรวง, องค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา  เข้าร่วม

 

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 13 คือ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปที่สำคัญ

 

คือ การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลที่มีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่ สู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 22 จึงเห็นชอบในการพิจารณานำร่องการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จ.ชลบุรี  เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับโลกแห่งแรกของประเทศ

 

โดยเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของการกำหนดเป้าหมายคุณลักษณะผู้เรียน ที่ต้องการที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ โดยองค์ประกอบของคณะทำงานให้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นหลัก

 

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยา มีความตั้งใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพราะเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชน ซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน การวางรากฐานที่ดีและมั่งคงเรื่องการศึกษา นับได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ทั้งนี้การที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คัดเลือกโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่มีการพัฒนาในแต่ละเสาหลักอย่างเป็นองค์รวมด้วย

 

กก.ปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯเลือกมัธยมสาธิตพัทยา โรงเรียนต้นแบบระดับโลก

กก.ปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯเลือกมัธยมสาธิตพัทยา โรงเรียนต้นแบบระดับโลก

กก.ปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯเลือกมัธยมสาธิตพัทยา โรงเรียนต้นแบบระดับโลก

แท็กที่เกี่ยวข้อง