การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

23 ม.ค. 2564
99
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเน้นให้ความสำคัญต่อการปรับองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 4.0 โดยใช้ระบบดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานในด้านต่าง ๆ การลดการใช้กระดาษ การ work from home และริเริ่มดำเนินการในการจัดทำระบบสำนักงานฯ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล การรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่มีการระบาดรอบแรก และสำนักงานฯ ได้เน้นการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ใช้รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันและเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ทำให้สามารถจัดทำร่างกฎหมายออกมาได้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และทันต่อความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนากฎหมายให้ดีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Better Regulation for Better Life)

การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

กระแสโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันได้นำความเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตอย่างรวดเร็ว มีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น ซึ่งทำให้ภาครัฐต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทันต่อความต้องการของประชาชนในการให้บริการในด้านต่าง ๆ ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในด้านข้อมูลทางเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นสมควรให้มีกฎหมายกลางที่เปลี่ยนแปลงการทำงานของภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล โดยมีหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ให้การอนุมัติอนุญาต การจดทะเบียน การแจ้งตามกฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่นั้น สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย โดยถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นแล้ว ประการที่สอง ให้การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งภายในและภายนอกต้องสามารถกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย สำหรับการดำเนินการในประการที่สองนั้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศและปรับปรุงแก้ไขระเบียบงานสารบรรณ รวมทั้งกระบวนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยดำเนินการในรูปแบบคณะทำงานร่วมกันของทั้งเจ็ดหน่วยงานและเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐทุกหน่วยงานให้ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับร่างกฎหมายกลางเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัลโดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการขออนุมัติ อนุญาต การขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน และการแจ้งเพื่อประกอบกิจการของประชาชน รวมทั้งการรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนั้น กฎระเบียบเกี่ยวกับการสั่งและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนยังคงมีข้อจำกัดในการดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างจัดทำร่างกฎหมายกลางที่เปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก ทำให้ไม่เกิดภาระและต้นทุนที่ไม่จำเป็นแก่ประชาชน และช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นฯ โดยสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายกลางฯ และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 นี้

การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

แท็กที่เกี่ยวข้อง