Lifestyle

เปิดโลก..นอกห้องเรียนปูพื้นเสริมสร้าง 'นวัตกรน้อย'

สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เปิดโลกนอกห้องเรียน ปูพื้นเสริมสร้าง 'นวัตกรน้อย' ประเดิมฐานกิจกรรม "กว่าจะเป็นข้าว" และ "การดำนา"

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้เรื่องการวิจัยและดำเนินการพัฒนาพันธุ์ข้าว ผ่านฐานกิจกรรมในหัวข้อ “กว่าจะเป็นข้าว” รวมถึง “การดำนา” จากนักวิจัยพันธุ์ข้าวและนักวิชาการเกษตร

 

ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง และลงมือปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ได้ซึมซับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายใต้ความสนุกและแปลกใหม่ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในตำรา

 

โดยหลังจากเรียนรู้เรื่องข้าว นักเรียนได้กลับมาโรงเรียนและร่วมทดลองฝีมือเรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมจากข้าวหลายประเภทด้วยกัน เช่น ข้าวแต๋น ขนมบัวลอย ขนมต้ม ข้าวจี่ และขนมดังโงะ เป็นต้น จัดว่าเป็นการบ่มเพาะประสบการณ์การเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำสิ่งที่เรียนผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น

 

ที่ผ่านมากระทั่งปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมในรายวิชาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นตามระดับชั้นและสมรรถนะผู้เรียน มุ่งมั่นจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา เน้นให้ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติ

 

ด้าน นางสาวนันทภรณ์ ปราณีตพลกรัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน หัวหน้าโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กล่าวเสริมว่า นักเรียนจำนวน 66 คน

 

ได้เรียนรู้และกลับมาทำผลิตภัณฑ์จริงจากข้าว ถือเป็นการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เห็นประโยชน์จากสิ่งที่เรียน กระตุ้นให้เกิดความคิดความสร้างสรรค์ มีความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้จะสอดคล้องกับบทเรียนและกิจกรรมในรายวิชาของผู้เรียน โดยผลตอบรับจากนักเรียนโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมีความสนใจและตั้งใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น มีการซักถามแลกเปลี่ยนข้อสงสัยระหว่างกัน กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะลงมือปฏิบัติมีความคิดไอเดียที่แปลกใหม่

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้วิธีการดำนา ที่สำคัญการเปิดโลกนอกห้องเรียน ผ่านโครงการครั้งนี้ ยังถือว่าเป็นการปูพื้นเสริมสร้างการเป็นนักนวัตกรในอนาคตอีกด้วย

ข่าวยอดนิยม