Lifestyle

รู้จักยัง 'สมหมาย ผิวสอาด' ว่าที่แม่ทัพใหญ่ มทร.ธัญบุรี

 "นศ.ทุกคน คือ ลูกของเรา" :  'สมหมาย ผิวสอาด' ว่าที่แม่ทัพใหญ่ มทร.ธัญบุรี

 

 

            ก้าวแรกในบ้านหลังนี้...นักศึกษาทุกคน คือ ‘ลูกของเรา’

            “ก้าวแรกที่เข้ามาในรั้ว มทร.ธัญบุรี นักศึกษาทุกคนคือ ลูกของเรา และจะเป็นลูกของเราต่อไป...ตลอดชีวิต” เสียงยืนยันที่หนักแน่นของว่าที่แม่ทัพใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

         

            อ่านข่าว: ฝ่าวิกฤติอุดมศึกษาไทยต้องพัฒนา"ยกระบบ"

 

 

               ด้วยความก้าวหน้า ผลงานเป็นที่ยอมรับ ประจักษ์แจ้ง และทะยานสู่การเป็นผู้บริหารใหญ่ของมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง “รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี” ซึ่งหลังจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะทำหนังสือไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำเรื่องขอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

 

 

รู้จักยัง \'สมหมาย ผิวสอาด\' ว่าที่แม่ทัพใหญ่ มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด 

 

             ด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เพียบพร้อม ในวัย 59 กะรัต สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และมีประสบการณ์การทำงานวิจัยด้วยทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Joint Research Program:JSPS) ประเทศญี่ปุ่น และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก Alexander von Humboldt ประเทศเยอรมนี รวมถึงประสบการณ์การทำงานกับ มทร.ธัญบุรี มาอย่างยาวนาน เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเข้าใจในจุดอ่อนและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย

 

              เรื่องเด่นที่เห็นได้ชัดจาก รักษาการ ท่านนี้ นั่นคือ การขยับและผลักดันอย่างเต็มสปีดในด้านวิชาการและด้านการวิจัย โดยเจ้าตัวยืนยันว่า “ตอนนี้ทุ่มเทและเป็นต้นเสียงหลักเพื่อขับเคลื่อน มทร.ธัญบุรี สู่เป้าหมายการเป็น มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ‘Innovative University’

             

 

 

          โดยมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนทางวิชาการ วิชาชีพ เพื่อให้คิดอย่างสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

 

 

รู้จักยัง \'สมหมาย ผิวสอาด\' ว่าที่แม่ทัพใหญ่ มทร.ธัญบุรี

            ขณะเดียวกันยังต้องให้บริการวิชาการแก่ชุมชนพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งยังทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และย้ำว่า 

 

           “ก้าวต่อไปจากนี้ของ มทร.ธัญบุรี จะปฏิรูปตนเองพร้อมกับการปฏิรูปประเทศ” ซึ่งปลายทางก็เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามเป้าหมายสำคัญ

 

              ส่วนการผลิตบัณฑิตนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย มองว่า เป็นความท้าทายสำหรับผู้สอน กล่าวคือ การจะทำให้เด็กเก่งและมากด้วยความสามารถ จบออกไปแล้วมีงานทำที่ดีและต้องมีความก้าวหน้าต่อไปในระดับที่สูงขึ้นนั้น นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับอาจารย์ผู้สอนในปัจจุบัน

 

รู้จักยัง \'สมหมาย ผิวสอาด\' ว่าที่แม่ทัพใหญ่ มทร.ธัญบุรี

 

              "ผมเชื่อมั่นว่าด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี อีกทั้งเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า จะร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน และนำพา มทร.ธัญบุรี ไปได้ไกลกว่านี้เป็นแน่ ดังสโลแกนสำคัญที่ผมเคยบอกไว้ว่า“We Society… We RMUTT” ผศ.ดร.สมหมาย ให้คำมั่นทิ้งท้าย

 

 

Society… We RMUTT”

ข่าวยอดนิยม