Lifestyle

เลขาธิการ กศน. เคาะวันจัดกีฬา 'กศน.เกมส์ 2563'

เลขาธิการ กศน. เคาะวันจัดกีฬา "กศน.เกมส์ 2563" เตรียมเฟ้นหานักกีฬา ตัวแทนภาค ลงแข่งระดับประเทศ ระหว่าง 19 -21 ก.พ. 63 นี้ที่จังหวัดอุบล ฯ

 

 

        ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 ได้มอบให้หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจร่วมกัน ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)

        อ่านข่าว :  กศน.ส่งเสริมการอ่านเพิ่มอาชีพชุมชน

 

           ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เพื่อให้การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสำคัญในกาสร้างคุณค่าทางสังคมและให้คนไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสำนักงาน กศน. เล็งเห็นว่า ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนั้น เป็นการยกระดับและพัฒนาผู้เรียนที่สำคัญ

 

           โดยผู้เรียนจะได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างพลานามัยที่ดี รวมทั้งสร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากได้ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างนักศึกษา กศน.

 

            รวมทั้งส่งเสริมให้คณะผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ครู และบุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน. นำทักษะหรือทัศนคติใหม่ที่เกิดจากกิจกรรมกีฬาไปประยุกต์ใช้ยกระดับทักษะความสามารถในการทำงานได้เป็นอย่างดี

 

           ล่าสุด สำนักงาน กศน. ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาระดับประเทศ หรือ “กศน.เกมส์ 2563” ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 5 แล้ว มีเป้าหมายให้ นักศึกษา กศน. คณะผู้บริหาร หน่วยงาน สถานศึกษา ครู กศน บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้รับการพัฒนาโดยใช้ในกิจกรรมด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ

 

            รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีและความสามัคคีในหมู่คณะ จึงกำหนดจัดกิจกรรมกีฬาดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง กรีฑา และกอล์ฟ โดยมีคัดเลือกตัวแทนภาคละ 1 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันในทุกประเภทกีฬา

         

 

 

           ดร.ดิศกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการค้นหาตัวแทนภาค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ “กศน. เกมส์ 2563” ณ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกหัวเมืองใหญ่เพื่อเฟ้นหาทีมและนักกีฬาหัวกะทิในระดับภาค เข้าร่วม“กศน. เกมส์ 2563” ตลอดทั้งเดือน มกราคม 2563

 

 

เลขาธิการ กศน. เคาะวันจัดกีฬา \'กศน.เกมส์ 2563\'

           ได้แก่ภาคเหนือ กำหนด แข่งขันกีฬา วันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 ณ จังหวัดลำปางภาคใต้ กำหนดแข่งขันกีฬา วันที่ 7- 8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดสงขลาภาคกลาง กำหนดแข่งขันกีฬา วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ จังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันออกกำหนดแข่งขันกีฬาวันที่ 18 -19 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครนายก

 

           และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนดแข่งขันกีฬา วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เชื่อว่านอกจากจะเป็นการแข่งขันระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ มีความสนุกสนาน ทุกคนได้ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเชื่อมความสามัคคี ความมีสัมพันธ์ดีอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษา กศน. และบุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้เป็นอย่างดี

 

ข่าวที่น่าสนใจ