Kom Lifestyle

ว้าว ประกันสังคมแก้ไขปัญหาผู้ประกันตนร้องเรียนสำเร็จ96.40%

ว้าว ประกันสังคมแก้ไขปัญหาผู้ประกันตนร้องเรียนสำเร็จ96.40%
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประกันสังคมแก้ไขปัญหาผู้ประกันตนร้องเรียนได้สำเร็จ ร้อยละ 96.40 จากทั้งหมด 222 เรื่อง พบร้องเรียนสถานประกอบ มากที่สุด 93 เรื่อง

 

          สำนักงานประกันสังคม เผยถึงการดำเนินงานแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ เดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามา ในระบบจำนวนทั้งสิ้น 222 เรื่อง 

     อ่านข่าว : ไตรมาส 2 สปส.รวยอู้ฟู่

 

 

           ในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องได้แล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ เป็นจำนวนถึง 214 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.40 ส่วนที่เหลือได้ทยอยแก้ปัญหาได้ลุล่วงไปตามลำดับ

 

        ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้วางระบบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน แยกเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาอุปสรรคในการรับบริการสูงที่สุด ได้แก่

 

 

ว้าว ประกันสังคมแก้ไขปัญหาผู้ประกันตนร้องเรียนสำเร็จ96.40%

       (1) ร้องเรียนสถานประกอบการจำนวน 93 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.89 (2) ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 60 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27.03 (3) ร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม จำนวน 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ19.37 (4) ร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.41

 

         (5) ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/เขตพื้นที่/จังหวัด จำนวน 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.95 (6) ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.90 (7) ร้องเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.45

 

           (8) ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล 1506 และระบบของศูนย์บริการข้อมูล 1506 ไม่มีข้อร้องเรียน สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมได้มีช่องทางให้ผู้ประกันตนสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก

 

         โดยยื่นร้องเรียนด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ www.1111.go.th เป็นต้น

 

logoline