Lifestyle

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'สุวัจน์' เป็นนายกสภาฯราชภัฏโคราช

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"สุวัจน์ ลิปตพัลลภ" เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

 

         เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน  2562  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา)

 

         ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ยสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

 

        เนื่องจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

 

        และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

           บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'สุวัจน์' เป็นนายกสภาฯราชภัฏโคราช

ทั้งนี้ ยสุวัจน์ ลิปตพัลลภ  เป็นอดีต ส.ส.นครราชสีมา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายสมัย ปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา

---//---

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ