Kom Lifestyle

ราชบัณฑิตยสภาจัดเสวนา"วันภาษาไทยแห่งชาติ"

 ราชบัณฑิตยสภาจัดเสวนา"วันภาษาไทยแห่งชาติ"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชบัณฑิตยสภาจัดเสวนา"วันภาษาไทยแห่งชาติ"

         เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ก.ค. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อ“อ่าน เขียน พูดไทย อย่างถูกใจและถูกต้อง” ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดี โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรตฐานและการประกวดการเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้

 ราชบัณฑิตยสภาจัดเสวนา"วันภาษาไทยแห่งชาติ"

          นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ กล่าวในระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงานตอนหนึ่งว่าภาษาไทยที่ใช้ในการประกอบอาชีพการติดต่อสื่อสาร ความงดงามเป็นเอกลักษณนี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านลูกหลานของเรา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษไทยถิ่น ไม่ว่าจะภาคเหนือ ภาคอีสานหรือภาคใต้ล้วนมีความงดงามในตัวของมันเองทั้งสิ้น 

         "ผมคิดว่ามันสะท้อนจากลูกหลานไม่ว่าจะเล่านิทาน เล่าตำนาน ลูกหลานมีความสุขที่ได้แสดงออก ขณะเดียวได้รอยยิ้มจากผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ เพื่อน ๆ และผู้เข้าร่วมงานทั้งหลายในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มของความน่ารัก ถูกสะท้อนออกมาจากภาษาที่มีความงดงามมีความไพเราะแล้วก็สามารถสื่อสารให้เห็นถึงความรู้สึก ภาษาไทยจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ที่สำคัญไปกว่านั้นยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าดังนั้น จึงฝากทุกท่านได้ช่วยกันรักษามรดกอันล้ำค่านี้ไว้"นายสุวพันธ์กล่าว

       ดร.โสภา ชูพิกุล ชปิลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่ารัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 29 ก.ค.เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2542 เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระแสพระราชดำริเรื่องการใช้ภาษาไทยในราชการ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จึงได้จัดงานภาษาไทยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

      "ในปีนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติในหัวข้อภาษาไทย ภาษาถิ่น อ่าน เขียนพูดไทยอย่างถูกใจและถูกต้องเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้และเข้าใจภาษาไทยที่ถุกต้องสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาตืไทย อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีวิสัยรักการอ่าน"นายกราชบัณฑิตยสภากล่าว

 ราชบัณฑิตยสภาจัดเสวนา"วันภาษาไทยแห่งชาติ"

        นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภากล่าวเสริมว่าตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภาพ.ศ.2558 สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่ข้อหนึ่งคือจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น สำนักงานบัณฑิตยสภา จึงได้ดำเนินโครงการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2561ขึ้น ภายใต้หัวข้อ"อ่าน เขียน พูดไทย อย่างถูกใจและถูกต้อง” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ“รู้ รักภาษาไทย”

       “สำนักงานบัณฑิตยสภามีหน้าที่หลักประการหนึ่งในการอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม การส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฎเด่นชัดยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุงส่งเสริมและรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป”เลขาธิการราชบัณฑิตยสภากล่าว 

          อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 นี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติใน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่นสำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-6)จากโรงเรียนต่าง ๆ ใในแต่ละภาค 2.การประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ3.การเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อ"อ่าน เขียน พูดไทย อย่างถูกใจและถูกต้อง” ตามลำดับ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง