Kom Lifestyle

เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

....

กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ส.กทอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และประจำปีงบประมาณ 2562  ภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจำปี

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เปิดรับคำขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนประจำปี 2561(เพิ่มเติม) ในวงเงิน 5,200 ล้านบาทภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับดำเนินงานโครงการพลังงานทดแทนเพื่อลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบสื่อสารทางไกลของโรงเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท)และพลังงานทดแทนในระบบสูบน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านเกษตรในระดับชุมชน(ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร)พร้อมทั้งเปิดรับคำของบประมาณจากกองทุนประจำปี 2562ในวงเงิน 9,148 ล้านบาท ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน(EEDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP)

การสนับสนุนทุนดำเนินโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรประสงค์จะศึกษาวิจัยในการพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายนำไปใช้ได้จริง เกิดประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง 10 สิงหาคม 2561และประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่  1 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.   สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอโครงการโดยมีคุณสมบัติ เป็นหน่วยงานราชการ ที่เป็นนิติบุคคลหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรขั้นตอน: 1.ศึกษารายละเอียดจากคู่มือ www.enconfund.go.th/content/รวมยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนฯ202561.pdfwww.enconfund.go.th/images/Banner/split/manual.pdf

2.  ลงทะเบียนเพื่อรับ Username (ในนามของหน่วยงาน) สำหรับยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ http://project.enconfund.go.th/

เอกสารแนบ (เพิ่มเติม)

เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.enconfund.go.th/content/รวมยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนฯ%202561.pdf

เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

หมายเหตุ   สัดส่วนการจัดสรรเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี และวงเงินอาจเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ          

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง