Kom Lifestyle

พม. รวมพลังจิตอาสา พลัง อพม. เพื่อพัฒนาสังคม

พม. รวมพลังจิตอาสา พลัง อพม. เพื่อพัฒนาสังคม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

.....

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. บริเวณลานพระประชาบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พม.รวมพลังจิตอาสา พลัง อพม เพื่อพัฒนาสังคม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
                             
พลเอก อนันตพร กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีความห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยจัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และอย่างจริงจัง

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษาครบ ๖๖ พรรษา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทั่วประเทศ จำนวน ๑๓๓,๒๕๓ คน น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านการสวัสดิการและพัฒนาสังคม โดยการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสานส่งต่อและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความทุ่มเทเสียสละ ไม่หวังผลตอบแทน และแสดงถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการ “รวมพลังจิตอาสา พลัง อพม. เพื่อพัฒนาสังคม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั่วประเทศจำนวน ๑,๐๖๖ ครัวเรือน ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.๑๐) การปล่อยขบวนรถ ของทีมจิตอาสาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีม One Home  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตคลองเตย เขตตลิ่งชัน เขตคลองสามวา เขตบางบอน และเขตวังทองหลาง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพัฒนาสถานที่รอบกระทรวง พม. วัดสิตาราม(วัดคอกหมู) และวัดสระเกศ 
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมขับเคลื่อนงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ลดความ เหลื่อมล้ำ มุ่งสู่สังคมที่เป็นธรรม และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านจิตอาสาอย่างเต็มศักยภาพ มีความเสียสละและสามัคคี ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๔๒

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง