Kom Lifestyle

รอบรู้หลักสูตร-ธุรกิจจีนมีงานทำ รับประเทศมหาอำนาจ

รอบรู้หลักสูตร-ธุรกิจจีนมีงานทำ รับประเทศมหาอำนาจ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รอบรู้หลักสูตร-ธุรกิจจีนมีงานทำ รับประเทศมหาอำนาจ : รายงาน โดย...  ชุลีพร อร่ามเนตร  

 

          “หลักสูตรเกี่ยวกับจีนต้องเน้นศึกษาจีนปัจจุบันอย่างรอบด้าน ทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ จนถึงการประกอบธุรกิจกับจีน” วันชัย ศิริชนะ

 

          “จีน” มีอัตราการเติบโตหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจประชากรจีนกระจายอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ปรับตัวจัดการเรียนการสอน เปิดหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีน รวมถึงองค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษา การเข้าใจ เรียนรู้วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนทั้งด้านวิชาการ วิจัยและบุคลากรร่วมกัน

 

รอบรู้หลักสูตร-ธุรกิจจีนมีงานทำ รับประเทศมหาอำนาจ

 

          วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก จึงเปิดสำนักวิชาจีนวิทยา โดยรวบรวมสาขาวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับจีน ซึ่งบางสาขาเปิดสอนมาแล้วกว่าทศวรรษ ได้แก่ ภาษาจีนธุรกิจ การสอนภาษาจีน การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาและวัฒนธรรมจีน และจีนศึกษา เน้นการศึกษาเกี่ยวกับจีนปัจจุบันอย่างรอบด้าน ทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ จนถึงการประกอบธุรกิจกับจีน  การผลิตบัณฑิตเน้นให้ทำงานได้จริง วิชาการเข้มข้นแล้วการฝึกปฏิบัติยิ่งเข้มข้นพร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์การฝึกวิชาชีพ

          มฟล.จับมือจีนผลิตบัณฑิต
          มฟล.เปิดทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (พ.ศ.2556) 2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Beijing Language and Culture University โดยนักศึกษาเลือกไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยจีนในชั้นปีที่ 3 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา 3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (พ.ศ. 2558) หลักสูตร Xiamen University 4.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (พ.ศ.2551) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Jinan University 

          5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (พ.ศ. 2556) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Xiamen University และ Fudan University และ 6.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย (พ.ศ.2551) เป็นหลักสูตร 2 ปี โดยจะได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน คือ มฟล. และ Beijing Foreign Studies University โดยทุกหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจีนสามารถไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ในประเทศจีนได้ 

          มกค.ปั้นเด็กหัวการค้าจีน
          บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) กล่าวว่า ปีการศึกษานี้มีการปรับหลักสูตรให้ล้ำสมัยกว่าที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ บนพื้นฐานของคำว่า WIL: Work Integrated Learning และ IDE ผลิตบัณฑิตให้เป็น “เด็กหัวการค้าจีน” พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเปิดสอนวิชาเพื่อธุรกิจ อาทิ การล่ามภาษาจีนขั้นสูง ภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภาษาจีนสำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ภาษาจีนสำหรับ food and agriculture ภาษาจีนสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นต้น

 

รอบรู้หลักสูตร-ธุรกิจจีนมีงานทำ รับประเทศมหาอำนาจ รอบรู้หลักสูตร-ธุรกิจจีนมีงานทำ รับประเทศมหาอำนาจ

 

          นอกจากนั้นได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ (2+2) เรียนที่มกค.2 ปี และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ปี (Nanjing Normal University) 2 ปี ได้ปริญญาตรี 2 ใบ (Double degrees) หลักสูตรเพิ่มมูลค่าของนักศึกษาทำงานในอนาคตทั้ง 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ผลิตและพัฒนาบัณฑิตบนพื้นฐานของคำว่าการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยทำให้เด็กมีความเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ปี 1 เป็นต้นไป

          มธ.ชูแพทย์แผนจีนอินเตอร์
          วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง (Beijing University of Chinese Medicine) เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อปี 2560 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน พัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย และผลักดันอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ให้ก้าวสู่ระดับสากล หลักสูตรดังกล่าวผู้เรียนได้ศึกษาเชิงระบบ (System-Based) นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับสมดุลระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ 

 

รอบรู้หลักสูตร-ธุรกิจจีนมีงานทำ รับประเทศมหาอำนาจ

 

          อีกทั้งรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน สามารถประยุกต์ใช้ในการรักษาร่วมกับศาสตร์การแพทย์แขนงอื่น เช่น การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย เป็นต้น หลักสูตรดังกล่าวเรียนที่มธ. และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

          สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับปริญญา 2 ใบ (Dual Degree) คือปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง โดยบัณฑิตการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนของทั้งประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนทำงานได้หลากหลาย
 
          อาชีวะพรีเมียม-ร.ร.พื้นฐานสอนภาษาจีน
          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีวิทยาลัยในสังกัดมีความร่วมมือด้านการศึกษากับวิทยาลัยของประเทศจีนหลายด้าน 

          อาทิ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย–จีน กับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 

          ล่าสุดโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐ หรือ “อาชีวะพรีเมียม” ก็มีหลายสาขานำร่อง เช่น สาขาระบบขนส่งทางราง สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ที่จับมือกับวิทยาลัยของจีน สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียนจบได้ทวิวุฒิของไทยและจีน ซึ่งเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2561
   

 

รอบรู้หลักสูตร-ธุรกิจจีนมีงานทำ รับประเทศมหาอำนาจ

 

 

          ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดตั้งสถานบันภาษาจีนขึ้นในเดือนมกราคม 2561 ตามนโยบาย

          นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านภาษาจีนให้ครอบคลุมทุกด้าน พัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษาจีน แบบเรียน และสื่อการสอน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดค่ายอบรมครูภาษาจีนที่มีอยู่กว่า 2,000 คน จำนวน 2 รุ่น เพื่อพัฒนาแบบเข้มข้นทั้งการออกเสียง โครงสร้างประโยคแบบจีน ไวยากรณ์ การเขียน การแปลความ ตลอดจนวัฒนธรรมจีน
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง