Kom Lifestyle

"ธรรมศาสตร์"เอ็มโอยูเอกชนสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

"ธรรมศาสตร์"เอ็มโอยูเอกชนสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ธรรมศาสตร์"เอ็มโอยูเอกชนสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ กำลังคนที่มีสมรรถนะตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร


18 กรกฏาคม 2561 รศ.ดร.ประภาศรี  เทพรักษา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กล่าวว่า วันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MoU) 

รศ.ดร.ประภาศรี  เทพรักษา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กล่าวว่า วันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MoU)โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)กับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท พีซี ทูน่า จำกัด, บริษัท ธีรภัทรฟู้ดส์ จำกัดที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

    
สืบเนื่องจากบริษัท เคซีจี จำกัด, บริษัท พีซี ทูน่า จำกัด, บริษัท ธีรภัทรฟู้ดส์ จำกัด กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

 

"ธรรมศาสตร์"เอ็มโอยูเอกชนสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 

ถึงพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ ของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Thailand 4.0 โดยเน้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างฐานการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต

 

โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต สร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน เน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสถานที่จริงเป็นสำคัญ พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคน
   

"ธรรมศาสตร์"เอ็มโอยูเอกชนสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 

การลงนามดังกล่าวเพื่อร่วมมือในการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมทำงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษา ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชาติได้  การดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน

 

ส่งผลให้มีการพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมทำงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  พัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กร โดยได้รับการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรบุคลากรของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท พีซี ทูน่า จำกัด, บริษัท ธีรภัทรฟู้ดส์ จำกัด สามารถปรับเพิ่มวุฒิการศึกษา ตามโครงการที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติ

 

"ธรรมศาสตร์"เอ็มโอยูเอกชนสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่   

 

นอกจากนี้คณะนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถเข้าศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน หรือฝึกอบรม ณ สถานที่อื่นใดตามที่บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท พีซี ทูน่า จำกัด, บริษัท ธีรภัทรฟู้ดส์ จำกัด พิจารณาเห็นสมควรบุคลากรของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท พีซี ทูน่า จำกัด, บริษัท ธีรภัทรฟู้ดส์ จำกัด สามารถเข้าศึกษาดูงาน หรือฝึกอบรม ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเห็นสมควรพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ที่นำไปใช้งานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    

รวมทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมร่วมกัน และการพัฒนาองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนด้านการศึกษา การพัฒนาด้านการวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการและอื่นๆ ในอนาคต ส่งผลให้ได้บัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เป็นผู้ที่มีทักษะ สมรรถนะและศักยภาพสูงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานที่หลากหลายได้ เป็นการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

"ธรรมศาสตร์"เอ็มโอยูเอกชนสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 

นางลลานา  ธระนุสรณ์กิจ  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่า  ภาคเอกชนจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ  ซึ่งหากไม่มีการพัฒนาจะทำให้กระทบกับยอดการจำหน่ายซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ ไปสู่ตลาดก็ต้องมีบุคคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  ทำให้ต้องเตรียมนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนในมหาวิทยาลัย ตลอดจนมุมมองทางด้านการตลาด ซึ่งทำให้นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการ อันจะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งและแข่งขันกับตลาดโลกได้ ประเทศเจริญรุ่งเรือง

 

"ธรรมศาสตร์"เอ็มโอยูเอกชนสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือดังกล่าว   รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน คุณสุทธิพงศ์ วรวิสุทธิ์สารกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ธีรภัทรฟู้ดส์ จำกัด คุณพรชัย ปานศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัท พีซี ทูน่า จำกัด และนางลลานา ธีระนุสรณ์กิจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วม

 

"ธรรมศาสตร์"เอ็มโอยูเอกชนสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด