Kom Lifestyle

สภาสตรีแห่งชาติฯเปิดเวทีคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ปี ๒๕๖๑

สภาสตรีแห่งชาติฯเปิดเวทีคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ปี ๒๕๖๑
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

....

สภาสตรีแห่งชาติฯเปิดเวทีคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น
​ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นางดาวลดา พันธ์วร ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ และ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น สภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจาก กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการสมาชิกสมทบ องค์กรสมาชิก พร้อมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม มูลนิธิธัมมะ พุทธ สถาบันภูมิปัญญาเพื่อสังคมไทย เข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยมีเยาวสตรีจำนวน ๑๕๙ คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอภาพยนต์ ชั้น ๔ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวด ๔ ด้าน ในวันที่ ๑๔ และ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถในกิจกรรมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านมารยาทไทย ด้านฝีปากไทย ด้านรำไทย และด้านฝีมือไทย โดยแบ่งการประกวดเป็น ๓ ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือปริญญาตรี ซึ่งจะคัดเลือกให้เหลือเพียง ๒๕ รางวัล เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

​สืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชานุญาตให้ วันที่ ๑ สิงหาคม เป็น “วันสตรีไทย” และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ถือวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปี จัดงาน “วันสตรีไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระอุปถัมภ์ภิกาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสตรีไทย และโครงการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ก็เป็นโครงการหนึ่งในหลาย ๆ โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยจัดร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม​การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น เป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์ไทยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้เยาวสตรีเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และพร้อมจะเป็นสตรีไทยที่ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามในอนาคต ดังนั้น การจัดงานเยาวสตรีไทยดีเด่นประเภทสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันนี้ จึงเป็นการทำให้เยาวสตรีปฎิบัติตนในการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าแห่งการอนุรักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงให้กล้าคิดและแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม มีผลงานความดีเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในโอกาสนี้ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า โครงการประกวดคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยประจำปี ๒๕๖๑ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มีนโยบายหลักด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีโดยมุ่งเน้นพัฒนาสตรีและเยาวสตรีทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถในทุกด้าน มีคุณค่าพร้อมที่จะดำรงตนให้มีความสุข และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ทำให้เกิดประโยชน์สุขต่อครอบครัว และสังคม โดยขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินงานทุกท่านที่มีจิตอาสา ได้เสียสละเวลา มาทำกิจกรรม ได้ส่งเสริมให้การปลูกฝังความรู้ และค่านิยมที่ดีงาม ให้กับกลุ่มเยาวสตรี เท่ากับเป็นการลงทุนให้แก่โลกที่คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการเจริญรุ่งเรืองทางสังคมและวัฒนธรรม การหล่อหลอมสร้างให้เยาวสตรีเติบโตเป็นพลังที่เข็มแข็งของสังคม เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศ และ ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ทำให้เกิดการบ่มเพาะและกระตุ้นให้เยาวสตรีไทยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม คณะกรรมการดำเนินงาน และประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม กล่าวว่าดีใจที่น้องๆเยาวสตรี รวมทั้งคุณครูจากทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้ซึ่งการประกวดปีที่ผ่านมาหลายคนบอกว่ายากเกินไป แต่วันนี้พิสูจน์แล้วว่า ปีนี้โรงเรียนสมัครกันมากขึ้น กว่าปีที่แล้ว

ดร.ทรงเดช มโนจินดา คณะกรรมการตัดสินฝีปากไทย และประธานมูลนิธิธัมม พุทธะ กล่าวว่า ปีนี้เห็นน้องๆ เยาวสตรีที่เข้ามาร่วมกิจกรรม มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะชนะการประกวดแข่งขัน สำหรับฝีปากไทย ปีนี้คิดว่าจะได้รับฟังแนวคิดที่มาจากใจเด็กๆ สื่อออกมาด้วยการพูดให้กรรมการฟัง ซึ่งฟังทีไรจะเห็นถึงความงดงามน่ารักแนวคิดดีๆ ที่ออกมาจากใจน้องๆ

นายลิชิต ลิ้มรสรวย กรรมการดำเนินงาน และ ผอ.สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมไทย กล่าวว่า ปีนี้ผมรับผิดชอบดูเรื่องการรวบรวมคะแนนและประเมิณผลผมมีความมุ่งมั่นมากๆๆ ที่จะทำการสรุปผลรางวัลให้เร็วที่สุดเท่าที่เคยจัดกันทุกปี

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง