Kom Lifestyle

สสปท. ดัน กิจกรรมใหญ่ รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุในที่ทำงาน

สสปท. ดัน กิจกรรมใหญ่ รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุในที่ทำงาน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

...

กระทรวงแรงงาน โดย สสปท. จัดงานใหญ่แห่งปี “งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32”เน้นย้ำ ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) สอดคล้องกับนโยบาย Safety Thailand พบกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่มีศักยภาพด้านการรณรงค์ความปลอดภัย ตลอดจนบูธนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชนกว่า 165 ราย ครบเครื่องกิจกรรมความรู้ และความบันเทิง ในวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานคร

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ เป็นภารกิจด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 อนุมัติให้ตัดโอน ภารกิจการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 30 ปี โดยกรมสวัสดิ ก า ร แ ล ะ คุ้ ม ค ร อง แ รงง า น ไ ป เ ป็ น ภ า ร กิ จข อง ส ถ า บั น ส่ง เ ส ริ มความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)และกระทรวงแรงงานได้ส่งมอบภารกิจการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ให้แก่สถาบันส่งเสริมปลอดภัยฯ ภายใต้ชื่องาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ(Thailand [email protected])”ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ หรือที่เรียกว่า “สสปท.” เป็นหลักในการดำเนินงานร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

กิจกรรมการจัดงานตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่ 28 – 30 มิถุนายน 61 ประกอบด้วย - พิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับระดับแพลตตินั่ม ทอง เงิน และทองแดง ตามโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2561และรางวัลประกวดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน รวม 377 รางวัล - การจัดสัมมนาวิชาการ รวม 28 หัวข้อวิชา ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง การป้องกันอัคคีภัย ด้านสารเคมี ด้านอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัยในการทำงานขนส่งทางถนน - การจัดแสดงนิทรรศการบนพื้นที่ 9,600 ตารางเมตร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 165 คูหา โดยเน้นการสร้างการรับรู้ผ่านรูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆที่มีความน่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tosh.or.th

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง