Kom Lifestyle

ดีป้า เปิดเวที ดิจิทัลซีอีโอรุ่นทอป

ดีป้า เปิดเวที ดิจิทัลซีอีโอรุ่นทอป
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

....

ดีป้า เปิดเวที ดิจิทัลซีอีโอรุ่นทอป ประกาศแนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมด้วยดิจิทัล

อีสติน แกรนด์ สาทร - (19 พฤษภาคม 2561)  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดยิ่งใหญ่ เปิดเวทีให้ซีอีโอแถวหน้า ประกาศวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลไทย ในงานนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ โดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)รุ่นที่ 1ภายใต้แนวคิด “2022 Vision for Thailand Digital Economy & Society”

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรด้านต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังคนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศตามนโยบายรัฐบาล หรือการส่งเสริมการพัฒนากำลังคน ที่ต้องการวางรากฐานด้านการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นว่าในส่วนของ “การพัฒนาคน” สำคัญมาก ถือเป็น “เสาหลัก” ของการพัฒนาดิจิทัล ต้องสร้างความเข้มแข็งของคนให้มีความรู้ความสามารถ หากได้รับการส่งเสริม เชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดแลกเปลี่ยนทรัพยากร และเรียนรู้จากประสบการณ์ ทักษะและหลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์ ของกันและกัน จะสามารถนำมาต่อยอดเป็นแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีทิศทางชัดเจน เป็นรูปธรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงมอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรระดับต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงในระดับผู้นำองค์กรด้วย

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่า เป้าหมายหนึ่งของการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ คือ ไทยจะต้องมีกำลังคนด้านดิจิทัลที่มีทักษะที่เหมาะสมในแต่ละบทบาทหน้าที่ มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานที่สร้างค์สรรค์นวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาซึ่งจะส่งผลต่อการจัดอันดับประเทศทีดีขึ้นในเวทีนานาชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรระดับต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงในระดับผู้นำองค์กรด้วยซึ่งปัจจุบันการนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในการทำงาน ที่สอดรับกับบริบทใหม่ที่เกิดขึ้น องค์กรต่างๆ ต้องนำข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ แม่นยำ และถูกต้องมาใช้ในการทำงาน โดยอาศัยเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ นำไปสู่แนวทางการพัฒนาการทำงาน และปรับปรุงความคิดกระบวนการอย่างเป็นระบบ นำไปสู่เป้าหมายที่องค์กรวางไว้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการมุ่งสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต

ด้านนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวถึงการดำเนินงานหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital CEO ว่า หลังจากที่ดีป้าเปิดหลักสูตร Digital CEOซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศที่มีการรวมตัวของผู้นำองค์กรยุคดิจิทัลมากที่สุด ได้มีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า64 ท่าน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มากโดยจัดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 19 พฤษภาคม 2561รวมมากกว่า 163 ชม. เพื่อส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในทุกมิติ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล และเกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำองค์กรแนวหน้า ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติ รวมทั้งเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ

หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)”ได้รับความสนใจจากผู้บริหารภาครัฐและเอกชนอย่างมากในการเข้าร่วมอบรม อาทิ อาทิ  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล,นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ,นางดาเรศร์  กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร , นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารจาก เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  ฯลฯ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่างๆการกำหนดนโยบายเพื่อการนำดิจิทัลเทคโนโลยีไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนาองค์กรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรวมไปถึงการศึกษาและถอดบทเรียนจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยในกิจกรรมสำคัญของหลักสูตร“ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 1 นี้ คือ ผู้อบรมฯจะได้สังเคราะห์แนะนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ ภายใต้แนวคิด “2022 Vision for Thailand Digital Economy & Society”ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญที่เหล่าผู้บริหารที่เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด