Lifestyle

วิสัยทัศน์"เกศินี วิฑูรชาติ” ว่าอธิการบดีมธ.คนที่24

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สภามหาวิทยาลัยมธ.เลือกรศ.เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิตมธ.เป็นอธิการบดีมธ.คนใหม่ด้วยคะแนนเสียง14จาก27เสียง

        ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับการคัดเลือกอธิการบดี ต้องได้รับคะแนนเสียงเด็ดขาด คือ ต้องไม่น้อยกว่า 14 เสียง จาก 27 เสียง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด และเป็นการลงคะแนนเสียงลับ โหวตเพียงครั้งเดียว และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่ 24 ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมก็คือ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

วิสัยทัศน์\"เกศินี วิฑูรชาติ” ว่าอธิการบดีมธ.คนที่24

    วันที่ 23 พ.ย.2560 ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ.จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง สภามหาวิทยาลัย มธ. ได้เลือก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต มธ. เป็นอธิการบดี มธ. คนใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง จาก 27 เสียง ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด และเป็นการลงคะแนนเสียงลับ โหวตเพียงครั้งเดียว มาดำรงตำแหน่งแทน

วิสัยทัศน์\"เกศินี วิฑูรชาติ” ว่าอธิการบดีมธ.คนที่24

 รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

     ศ.ดร.สมคิด .อธิบายว่าหลังจากนี้หากมีการวิพาษณ์วิจารณ์ ก็สามารถวิจารณ์ได้ เพราะไม่ว่าจะกรรมการสภาฯ จะเลือกใคร ก็จะมีเสียงวิจารณ์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมเนียมสไตล์มธ. ดังนั้น ผู้ที่จะเป็นมาอธิการบดีมธ.ไม่หนีการวิพากษ์วิจารณ์ ต้องทนและกล้าเผชิญหน้า กล้าตอบคำถามของผู้คนได้

    ว่าที่อธิการมธ.คนที่ 24  "รศ.เกศินี วิฑูรชาติ" ปีนี้อายุ 69 แต่เจ้าตัวยืนยันว่าสุขภาพ สามารถทำงานให้มหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ และไม่มีช่องว่างเรื่องของอายุ ที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมคลุกคลีกับนักศึกษามาโดยตลอด มีความสนิทสนมกับนักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ ไลน์ หรืออีเมล์หาได้ทุกเมื่อ

วิสัยทัศน์\"เกศินี วิฑูรชาติ” ว่าอธิการบดีมธ.คนที่24

       นักศึกษายังมีเสรีภาพ และเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นเหมือนเดิมแต่ต้องอยู่ในขอบข่ายที่นักศึกษาทุกคนทราบดี ซึ่งนักศึกษายังมีจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ที่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วม ช่วยพัฒนาชุมชน และโลก ยังเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

    "มธ.ต้องไม่ทำหน้าที่แต่เพียงแค่การผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และงานวิชาการเท่านั้น หากแต่ต้องทำหน้าที่ในการสร้างคน ที่มีความสามารถเพื่อไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆเพื่อไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆดีๆให้กับประเทศและสังคมโลก ดังนั้นต้องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ “Grooming Next-Generation Leaders for Thailand and International Communities” โดยมีหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจในด้านต่างๆที่จะช่วยนำพาให้เดินหน้าและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ “พันธกิจ” ในการบริหารงาน"

วิสัยทัศน์\"เกศินี วิฑูรชาติ” ว่าอธิการบดีมธ.คนที่24

     การจะสร้างความโดดเด่นทางวิชาการที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายในการพัฒนาทั้งด้านหลักสูตรใหม่ๆ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และหลักสูตรนานาชาติที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

      รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่มิได้เน้นเฉพาะปริมาณของผลงาน หากแต่มุ่งที่จะสร้างผลงานที่จะไปช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสำคัญๆทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านนโยบาย หรือด้านแนวปฏิบัติต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน   

วิสัยทัศน์\"เกศินี วิฑูรชาติ” ว่าอธิการบดีมธ.คนที่24

    รศ.เกศินี กล่าวยืนยันว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องดำเนินไปให้บรรลุ บัณฑิตธรรมศาสตร์ทุกคนได้รับการปลูกฝัง ความรู้และทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สอดรับกับทิศทางโลก และแนวโน้มที่เป็นลักษณะเด่นของคนใน Generation Z ซึ่งจะตอบโจทย์เป้าหมาย และนโยบายในการมุ่งไปสู่ประเทศไทย4.0 ด้วยเช่นกัน รวมถึงต้องมีผลงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ที่ร่วมมือกับภาคเอกชน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมของประเทศ และส่งผลต่อการกำหนดนโยบายสำคัญๆ ของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

วิสัยทัศน์\"เกศินี วิฑูรชาติ” ว่าอธิการบดีมธ.คนที่24

-----------------    

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ปัจจุบัน อายุ 69 ปี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) เกียรตินิยมดี มธ.

-ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยทุนโคลัมโบ Monash University ประเทศออสเตรเลีย

-ประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน ASEAN Valuer Association

-ประกาศนียบัตร Operations Management, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008

-Director Certification Program (DCP) รุ่น 90/2007

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2005

วิสัยทัศน์\"เกศินี วิฑูรชาติ” ว่าอธิการบดีมธ.คนที่24

ประสบการณ์การทำงานภายในมหาวิทยาลัย

มกราคม 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

2557 รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

ธันวาคม 2553 – ธันวาคม 2556 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง

2547 – 2552 และ 2554 – 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีนาคม 2547 – มีนาคม 2553 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

กรกฎาคม 2538 – สิงหาคม 2541 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

มีนาคม 2538 – กรกฎาคม 2538 รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วิสัยทัศน์\"เกศินี วิฑูรชาติ” ว่าอธิการบดีมธ.คนที่24

ประสบการณ์การทำงานภายนอกมหาวิทยาลัย

2559 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (สกอ.)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2550 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2550 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่าง ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้า

วิสัยทัศน์\"เกศินี วิฑูรชาติ” ว่าอธิการบดีมธ.คนที่24

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ