Kom Lifestyle

แรงงานยกระดับเซฟตี้ไทยแลนด์

แรงงานยกระดับเซฟตี้ไทยแลนด์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แรงงาน จับมือ 10 กระทรวงยกระดับความร่วมมือ Safety Thailand ชู 258 สถานประกอบการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

      เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60- ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ซึ่งกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คมนาคม มหาดไทย สาธารณสุข อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยวและกีฬา ศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Safety Thailand , Safety Together “ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย”

แรงงานยกระดับเซฟตี้ไทยแลนด์

      รมว.แรงงาน กล่าวตอนหนึ่งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแรงงาน และการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เพื่อการก้าวสู่ Thailand 4.0เป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลได้วางกลไกการปฏิรูปประเทศในหลายๆ ด้าน ซึ่งเรื่อง Safety Thailand เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ที่ยังต้องมีการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับงานบังคับใช้กฎหมาย เรื่องการดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนทำงานไม่ใช่ภาระของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง และไม่ใช่เรื่องที่จะหยุดดำเนินการใดๆ ได้

แรงงานยกระดับเซฟตี้ไทยแลนด์

        โอกาสนี้ พล.อ.ศิริชัย ได้มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ประจำปี 2560 (Zero Accident 2017) ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลรวม 258 รางวัล โครงการนำร่องระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ SMEs จำนวน 9 แห่ง การประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัย จำนวน 5 รางวัล และผู้สนับสนุนภาคเอกชนในการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31จำนวน 4ราย

แรงงานยกระดับเซฟตี้ไทยแลนด์

     นายชัยธนา  ไชยมงคล ผอ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(สสปท.) กล่าวถึงการจัดงานปีนี้ว่า กิจกรรมภายในงานมีการจัดสัมมนาวิชาการ รวม 29 หัวข้อวิชา ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน Safety Thailand ใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง การป้องกันอัคคีภัย ด้านสารเคมี ด้านอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 140บูท โดยเน้นการสร้างการรับรู้ผ่านรูปแบบและกิจกรรมที่น่าสนใจ เป็นต้น

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง