Kom Lifestyle

แถลงข่าว โครงการประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิล

แถลงข่าว โครงการประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิล
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

....

แถลงข่าว โครงการประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดจำนวนขยะ (Love World Less Waste) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ 

แถลงข่าว วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๗ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ 
มูลนิธิไทยรวมใจ ร่วมกับ องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และองค์กรภาคีฯ เครือข่ายต่างๆ เช่น มูลนิธิ ธัมม พุทธะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดจำนวนขยะ (Love World Less Waste) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ ๑ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นเป็นโครงการที่สืบเนื่อง ต่อจากโครงการแยกขยะรีไซเคิล จากบ้านสู่โรงเรียน ในปี ๒๕๕๙ ของมูลนิธิไทยรวมใจที่ผ่านมา การประกวดในครั้งนี้เราต้องการเฟ้นหาแนวคิดใหม่ๆ ของวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและการลดจำนวนขยะ เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึก สร้างความเคยชิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และเล็งเห็นคุณค่าของขยะ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น


กิจกรรมมี ๒ กิจกรรม 
๑. กิจกรรมประกวดวิดีทัศน์รณรงค์การกำจัดขยะ ไทยแลนด์ ๔.๐ 
๒. กิจกรรมประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและวิธีการลดจำนวนขยะ 
วัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้ 
๑. เพื่อค้นหาแนวคิดใหม่ๆ ของวิธีการรณรงค์ วิธีการจัดเก็บ วิธีการทำลายขยะที่มีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อ¬สร้างจิตสำนึกและวินัย การจัดการทิ้งขยะ การกำจัดขยะและการลดจำนวนขยะ 
๓. เพื่อให้ตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์ หากมีการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสม 
แผนการจัดกิจกรรม นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานทีมละไม่เกิน ๕ คน เข้ามาประกวด ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ในรอบแรกคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกในวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผลการคัดเลือกในรอบแรกถ้าผ่านเกณฑ์คะแนนเกิน ๗๐% จะนำมาคัดเลือกอีกครั้ง รอบชิงชนะเลิศ ในช่วงเช้า วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๗ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ และในช่วงบ่ายๆ เราจะทำการประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศ เพื่อขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทาน และเงินรางวัล


เกณท์การพิจารณา 
๘.๑. กิจกรรมประกวดวิดีทัศน์รณรงค์การลดขยะ ยุคไทยแลนด์ 4.0 
คะแนน ๑๐๐ คะแนน พิจารณาจากแนวคิดในการนำเสนอ วิธีการใหม่ๆ ในการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักและหันมามีส่วนร่วม โดยไม่ได้เน้นคุณภาพ-เทคนิควิธีการตัดต่อวีดีทัศน์ ซึ่งจะเป็นการพูดรณรงค์ หรือการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถทำได้จริง โดยมีระยะเวลานำเสนอเป็นวีดีทัศน์ตั้งแต่ ๓๐ วินาที ไม่เกิน ๕ นาที และจะต้องมีชื่องาน “Love World Less Waste” อยุ่ในวีดีทัศน์ ไม่ต่ำกว่า ๒ ครั้ง 
๘.๒. กิจกรรมประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและวิธีการลดขยะ 
คะแนน ๑๐๐ คะแนน พิจารณาจาก แนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและวิธีกำจัดขยะ โดยมีวิธีการใหม่ๆ ให้ทันยุคสมัย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นให้ทุกคนตระหนักและหันมามีส่วนร่วมในโครงการฯ


รายละเอียดของรางวัลมีดังต่อไปนี้ 
รางวัล ประกวดวีดีทัศน์ ประกวดแนวคิด 
รางวัลชนะเลิศ -ถ้วยรางวัลพระราชทาน 
-เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท -ถ้วยรางวัลพระราชทาน 
-เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ -ถ้วยรางวัล 
-เงินสด ๕,๐๐๐ บาท -ถ้วยรางวัล 
-เงินสด ๕,๐๐๐ บาท 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ -ถ้วยรางวัล 
-เงินสด ๓,๐๐๐ บาท -ถ้วยรางวัล 
-เงินสด ๓,๐๐๐ บาท 
ชมเชย -ถ้วยรางวัล 
-เงินสด ๒,๐๐๐ บาท -ถ้วยรางวัล 
-เงินสด ๒,๐๐๐ บาท 

ท่านสามารถรับข้อมูลข่าวสารนี้ได้ที่ Facebook Page / Love World Less Waste 

ผู้ร่วมแถลงข่าว 
๑.นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานโครงการฯ โทร ๐๘๖-๗๗๑-๗๗๗๙ 
๒.ทันตแพทย์หญิงพจนพรรณ มีสัจจี ประธานมูลนิธิไทยรวมใจ โทร ๐๘๗-๕๔๔-๔๔๔๕ 
๓.นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม โทร ๐๘๑-๘๓๔-๑๙๔๗ 
๔.ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมประกวดวิดีทัศน์รณรงค์การลดขยะ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
๕.นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและวิธีการลดขยะ 
๖.นายโรจนศักดิ แสงธศิริวิไล เลขาธิการ องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม โทร ๐๘๙-๖๖๔-๑๒๑๒ 

สนใจสมัคร สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 
นาย กิตติพัฒน์ ชัยราช โทร ๐๖๓ – ๗๔๐ – ๒๗๗๗ นางสาว รำไพวรรณ์ หอมไกรลาศ ๐๘๑ – ๙๒๓ – ๙๗๒๕

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง