Kom Lifestyle

เดินหน้าแก้ปม "มสธ."

 เดินหน้าแก้ปม "มสธ."
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตั้ง “ประสาท -มานิตย์-ปราโมทย์” เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มสธ. แก้ปัญหาธรรมาภิบาล คาดประชุมนัดแรก 30 มิ.ย.นี้

        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.434/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2560 เรื่อง การกำหนดรายชื่อสาถบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560

          อาศัยอำนาจตามข้อ 9 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 รมว.ศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 จึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 13 แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ราย ดังนี้ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ,รศ.มานิตย์ จุมปา และนายปราโมทย์ โชติมงคล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อไปว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน มีความเป็นกลาง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เบา และทำให้ทุกอย่างสงบ  ทั้งนี้ กรรมการฯ ดังกล่าว ไม่มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แต่มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน อาทิ  อนุมัติปริญญานักศึกษา  สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  สรรหาอธิการบดี เป็นต้น  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อไปได้ แต่หากทั้ง 3 ท่าน เข้าไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลได้ ก็ต้องล้างไพ่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว สามารถประชุมได้นัดแรกในวันที่ 30 มิ.ย.2560

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง