Kom Lifestyle

ปั้นนักวิทยาศาสตร์น้อย จ.สงขลา

ปั้นนักวิทยาศาสตร์น้อย จ.สงขลา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สสวท. จัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จ.สงขลา ร่วมกันพัฒนาความรู้ เพื่อเยาวชน

        งานวันวิทยาศาสตร์น้อย 2560 ในหัวข้อ "บ้านแห่งอนาคต"  จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดให้แก่ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย นักเรียนชั้นอนุบาล ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปั้นนักวิทยาศาสตร์น้อย จ.สงขลา

         โดย รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าว เปิดโอกาสให้วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้ ประสบการณ์ผ่านการทำกิจกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตในอนาคต

      รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดี   ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีความรู้และทักษะชีวิตที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตต่อไป โดยมีฐานกิจกรรมรวมทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ กิจกรรมที่ 1อนาคตที่ปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 บ้านแห่งอนาคต กิจกรรมที่ 3 ยานพาหนะในอนาคต และกิจกรรมที่ 4 ผู้พิทักษ์โลกอนาคต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง