Kom Lifestyle

ลดโลกร้อน ด้วยหลัก 3Rs

ลดโลกร้อน ด้วยหลัก 3Rs
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลดโลกร้อน ด้วยหลัก 3Rs ผลักดันการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

 


               ขยะ ถือเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย จากจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558-2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างถึง 30.49 ล้านตัน แต่ความสามารถในการจัดการขยะกลับมีไม่ถึง 70% ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณขยะตกค้างตามสถานที่ต่างๆ หรือมีการนำไปกำจัดไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
               รัฐบาลจึงมีนโยบายผลักดันการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
               1) เร่งการจัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤติ
               2) ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงานจากขยะ
               3) จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
               4) การสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน

 

ลดโลกร้อน ด้วยหลัก 3Rs

 

๐ 3Rs Reduce Reuse Recycle ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

               ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) เพื่อเป็น กรอบและทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง โดยนำแนวคิด 3Rs มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการสร้างวินัยในการจัดการขยะ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก โดยเริ่มต้นง่ายๆ จากตัวเรา ดังนี้

1.Reduce ใช้น้อย
               ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของ/บรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ (Refuse) /บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย รวมทั้งขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก เลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้ (Return)/ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ หรือมีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เช่น ขวดเครื่องดื่มประเภทต่างๆ

 

ลดโลกร้อน ด้วยหลัก 3Rs

 

2. Reuse ใช้ซ้ำ
               นำสิ่งของต่างๆ ที่ใช้งานไปแล้ว กลับมาใช้ซ้ำและบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้คงทนขึ้น ซ่อมแซมเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ (Repair) หรือนำสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น นำขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ ยืม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ เช่น หนังสือ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องมือใช้สอยอื่น

3. Recycle นำกลับมาใช้ใหม่
               นำวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ คัดแยกขยะแต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล
               การดำเนินการตามหลัก 3Rs นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายด้าน คนส่วนใหญ่ต่างมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การจัดการขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ดังนั้นหากต้องการให้ปัญหาของขยะมูลฝอยจัดการได้ง่ายขึ้น เราทุกคนต้องร่วมมือกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้ประเทศและโลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น “ช่วยกันแยกช่วยกันลด หมดปัญหาโลกร้อน”

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง