Kom Lifestyle

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจค้าปลีกเด็กอาชีวะ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจค้าปลีกเด็กอาชีวะ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สอศ.-บิ๊กซี ร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบร้านค้าย่อยในสถานศึกษา นำเด็กปวช.-ปวส.เรียนรู้ธุรกิจค้าปลีก ของบิ๊กซีทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง

         นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้คนมีงานทำ มีอาชีพ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยดำเนินการตามแนวทางสานพลังประชารัฐ เพื่อให้ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ และล่าสุดได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสอศ.กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ การทำงานนอกเวลาเรียนหรือวันหยุดของนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบร้านค้าย่อยในสถานศึกษา โดยจะร่วมดำเนินการระหว่างสถานศึกษาสอศ.กับสาขาบิ๊กซีทั่วประเทศ จำนวนกว่า 100 แห่ง และผลักดันการจัดการศึกษา รูปแบบโรงเรียนในโรงงาน และโรงงานในโรงเรียน โดยร่วมกันดำเนินการส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ สนับสนุนบุคลากร สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนให้ทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา และคุณภาพชีวิตของเยาวชนและครอบคร้ว

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจค้าปลีกเด็กอาชีวะ

        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ.จะร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมพัฒนากำลังคนในรูปแบบอาชีวศึกษาทวิภาคี และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาระดับปวช.และระดับปวส. พร้อมทั้งรับนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานแบบ Part Time นอกเวลาเรียน หรือในวันหยุด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการฝึกอาชีพ และทักษะจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ซึ่งบริษัทในเครือ และร้านสาขาทั่วประเทศพร้อมให้ความร่วมมือ และยังมีโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบร้านค้าย่อยในสถานศึกษา เพื่อเป็นสถานที่ฝึกงานในวิทยาลัย พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีงานทำเมื่อจบการศึกษา และสามารถไปประกอบอาชีพอิสระได้ทันที

         ด้าน นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบริษัทบีเจซี กล่าวว่า  บริษัทจะให้ความรู้ ช่วยฝึกอาชีพ สร้างทักษะประสบการณ์ ด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระดับปวช. และระดับปวส. รวมทั้งร่วมจัดทำแผนการเรียนการสอนตลอดจนแผนการฝึกอาชีพกับสอศ. สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างที่นักเรียน นักศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์ และมอบทุนการศึกษา จัดให้มีครูฝึกในสถานประกอบการ อุปกรณ์ และสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอาชีพที่จำเป็นให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ให้การดูแลด้านการจัดการศึกษา พร้อมทั้งร่วมกำหนดวิธีการนิเทศ ติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการจัดการศึกษาร่วมกัน รวมทั้งบริษัทจะสนับสนุนค่าตอบแทนของนักเรียน นักศึกษา ในการเข้าฝึกอาชีพและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในลักษณะของพนักงานบริษัท ซึ่งบริษัทยินดีรับนักศึกษาเข้าร่วมงานทันทีหลังจากเรียนจบแล้ว 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง