Kom Lifestyle

ม.44แก้ปัญหาธรรมาภิบาลใน "มสธ."

ม.44แก้ปัญหาธรรมาภิบาลใน "มสธ."
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคสช.ฉบับที่ 1/2560 ควบคุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลังมีปัญหาการบริหารภายใน ที่แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการปกติ

      เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การกําหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559  เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ระบุว่า ตามที่มีคำสั่งหัวหน้า คสช.เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแก้ไขสถานการณ์ความไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมของการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ แล้สร้างความมั่นใจให้แก่สังคม โดยในกรณีจะต้องนำมาตรการตามคำสั่งดังกล่าวให้เป็นไปตาม คสช.กำหนดนั้น
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รายงาน รมว.ศึกษาธิการ ว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประสบปัญหาความขัดแย้งภายในจนไม่อาจที่จะแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ด้วยมาตรการปกติ เพราะเหตุที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิลาออกจากตำแหน่งเกือบทั้งหมด ทำให้สภามหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการประชุมได้เพราะเหตุขาดองค์ประกอบในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งหากปล่อยให้มีการแก้ไขปัญหาล่าช้าออกไปจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาจำนวนมาก
        อาศัยอำนาจตามความในวรรคสองของข้อ 12 แห่งคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คสช. จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.)เป็นสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามวรรคสองของข้อ 12 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้า คสช.
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ในวันที่ 20 มิ.ย. 2560 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ว่า ที่เป็นประชุมเห็นชอบให้ออกประกาศหัวหน้า คสช. โดยอาศัยอำนาจมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) เป็นมหาวิทยาลัยที่กระทรวงศึกษาธิการสามารถแก้ไขปัญหาภายในได้ 
         ต่อมาในวันที่ 22 มิ.ย.นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยแนวทางดำเนินการเข้าไปควบคุมมสธ.หลังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่า จะเลือกแนวทางตั้งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนทดแทนกรรมการสภาฯ ที่ลาออกเพื่อให้ครบองค์ประชุมและสามารถเดินหน้าประชุมและแก้ไขปัญหาต่อไปได้ โดยทั้ง 3 คนได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นกลาง ไม่อิงฝ่ายใด แต่หากแนวทางนี้ใช้ไม่ได้ผลก็จะใช้วิธีการล้มกระดาน ตั้งคณะกรรมการใหม่ทั้งชุดเพื่อเข้าไปควบคุม ซึ่งทั้ง 2 ทางเลือกเป็นแนวทางที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เสนอ 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง