Kom Lifestyle

น่ารักแบบสงบๆ  เด็กๆปฏิบัติธรรม

น่ารักแบบสงบๆ  เด็กๆปฏิบัติธรรม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก จัดโครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต ปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

    น่ารักแบบสงบๆ  เด็กๆปฏิบัติธรรม

  โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  จัดโครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยการจัดโครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติตรงด้วยตนเอง สร้างจิตสำนึกดี ห่างไกลยาเสพติด สามารถนำความรู้กิจกรรม 5 ห้องชีวิต ธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังให้นักเรียนรักความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

น่ารักแบบสงบๆ  เด็กๆปฏิบัติธรรม

น่ารักแบบสงบๆ  เด็กๆปฏิบัติธรรม

      กิจกรรมที่จัดฝึกอบรม เป็นกิจกรรมทีให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติด้วยตนเอง  เป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกนักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้กิจกรรม 5 ห้องชีวิต ธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ กิจกรรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมนันทนาการ มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 92 คน  คณะคุณครู จำนวน 19  ท่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก

น่ารักแบบสงบๆ  เด็กๆปฏิบัติธรรม

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง