Kom Lifestyle

วันพระเข้าวัดปฏิบัติธรรม

วันพระเข้าวัดปฏิบัติธรรม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองนายกฯ นำพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระ ใช้หลัก “บวร” ขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

       กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 09.00 น.ของวันที่ 23 มิ.ย.60 ที่วัดอรุณราชวราราม พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

วันพระเข้าวัดปฏิบัติธรรม

       โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีตมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ พุทธศาสนิกชนพากันไปวัดทำบุญ ตักบาตร เจริญจิตภาวนา ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ซึ่งโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ที่กรมการศาสนา วธ.ดำเนินการนี้สอดคล้องกับแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 อุปถัมภ์ศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปในการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าวัดวันพระผ่าน “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน มาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

        ทั้งนี้ วัดมีบทบาทเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สามารถดำรงตนตามหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป

วันพระเข้าวัดปฏิบัติธรรม

        สำหรับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) มี 26 หน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมที่ดิน กรมสรรพากร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี สถาบันราชานุกูล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ สภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน สภาวัฒนธรรมเขตบางคอแหลม โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง