Kom Lifestyle

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมศิลปากร ปรับปรุงนิทรรศการภายในเนื่องในวาระครบ 44 ปี ในหลวงร.9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

          พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ที่กรมศิลปากร ปรับปรุง แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2560  ในวาระครบ 44 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

   

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

        ทั้งนี้พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างชาติสร้างประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ การที่รักษาให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้ศึกษาได้เรียนรู้ จะทำให้เรามีความรักมีความสามัคคี สร้างประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี มีการพัฒนาสภาพต่างๆ ภูมิทัศน์ และวัตถุโบราณ ถือว่ามีคุณค่าที่น่าดูทำให้เรารู้เรื่องราวในอดีตของเรามากยิ่งขึ้นว่ามีความเป็นมายังไง

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

          ในส่วนของผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ นางสาวฉัตรลดา  สินธุสอน เล่าว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่มีห้องในการจัดแสดงทั้งหมด 16 ห้อง 17 หัวข้อเรื่อง ในส่วนของการปรับปรุงครั้งนี้จะเน้นในเรื่องของประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากขึ้น

      โดยที่จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ของล้านนา และในเรื่องของการพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งด้านพระพุทธศาสนาด้วย ถ้าพูดอย่างกว้างๆหัวข้อในการปรับปรุงอยู่ในลักษณะนี้

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

    

          นางสาวฉัตรลดา  เล่าเพิ่มเติมว่า เพิ่มเติมสื่อที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น คิวอาร์โค้ดในอนาคต อาจจะเป็นเออาร์โค้ด ตอนนี้กำลังวางแผนกับทางเทคโนโลยีกลุ่มศิลปากร เพื่อที่จะจัดทำ museum 360 องศา แล้วจะมีในส่วนของการบริการทางลาดขึ้นลงกับผู้พิการและลิฟต์เพิ่มมากขึ้น ในอนาคตจะมีรถเคลื่อนที่นำสื่อของพิพิธภัณฑ์เรื่องราวต่างๆของล้านนาออกไปตระเวนทั่ว 8 จังหวัดภาคเหนือ กระจายความรู้ออกจากพิพิธภัณฑ์ไปยังกลุ่มคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาเข้าชมด้วย

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภูมิภาคที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่รวบรวมได้จากจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน หรือที่เรียกมาแต่โบราณว่า “ล้านนา”  โดยเฉพาะเชียงใหม่ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา อนุรักษ์ และบริหารข้อมูล มรดกศิลปวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

          “การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานให้ได้ผลสมบูรณ์ตามหลักการและวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงนั้นทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนพร้อมกันหลายด้าน นอกจากวัตถุสิ่งของจำนวนมากมาย และอาคารสถานที่อันเหมาะแล้ว ยังต้องมีกำลังงบประมาณ มีกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถอย่างพอเพียงด้วย”

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารจตุรมุขทรงไทยประยุกต์สองชั้น ประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะพื้นเมือง จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่รวบรวมได้จากทางภาคเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดานักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองแต่อดีตกาลแก่ชาวภาคเหนือ

         แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น นิทรรศการชั้นล่าง ประกอบด้วย พัฒนาการพระพุทธรูปศิลปะล้านนา พระแสนแซว่ พระพิมพ์ล้านนา เครื่องสักการะและพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา โบราณวัตถุพบที่อำเภอฮอด เครื่องถ้วยล้านนา จิตรกรรมล้านนา และศิลปะในประเทศไทย นิทรรศการชั้นบน ประกอบด้วย คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนา ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่และราชสำนักสยาม

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

          ล้านนาสมัยรัตนโกสินทร์ ล้านนาภายใต้การปกครองของพม่า อาณาจักรล้านนา สมัยประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น เศียรพระแสนแซว่ สำริด ศิลปะล้านนา พุทธสตวรรษที่ 19-20 รอยพระพุทธบาท ไม้ประดับมุก และกระจก ศิลปะล้านนา ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 - ต้นพุทธศวรรษที่ 21 เครื่องสักการะพระรัตนตรัย หีบพระธรรม เครื่องถ้วยจีน

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

         นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 อันแสดงถึงพระมหากรณาธิคุณที่มีต่องานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ได้ ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขักฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.00น.

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด