Kom Lifestyle

สอศ.ออกมาตรการเข้มเด็กฝึกงานต่างประเทศ

สอศ.ออกมาตรการเข้มเด็กฝึกงานต่างประเทศ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประชุมมาตรการส่งเสริมการทำความร่วมมือในระบบทวิภาคีและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ

         การส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หลังจากมีกรณีนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) เชียงราย ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ในโครงการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ แต่นักศึกษากลับถูกให้ไปฝึกงานไม่ตรงกับสาขาที่เรียนและถูกลวนลาม เพื่อให้เป็นแนวทางในความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษากับต่างประเทศเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

         สอศ.จึงได้ออกมาตรการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 1.หน่วยงานองค์กรที่จะทำความร่วมมือกับสถานศึกษา ต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตจากประเทศนั้นๆหรือหน่วยงานผู้แทนของประเทศ เช่น สถานกงสุล สภาหอการค้า เป็นต้น 2.การลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิต่างประเทศที่อยู่ในประเทศสภาอุตสาหกรรมต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยของประเทศไทย 3.ไม่อนุญาตให้สถานศึกษาลงนามความร่วมมือกับบริษัทจัดหางานอย่างเด็ดขาด 4.กรอบความร่วมมือนั้นต้องให้อัยการตรวจดูความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง รวมถึงทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุช่วงฝึกงาน

        5.ผู้ฝึกประสบการณ์ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถานศึกษานั้น 6.ต้องมีการประเมินสถานที่ฝึกงาน   7.สถานศึกษาต้องทำแผนการฝึกงานให้ชัดเจนเน้นสอดคล้องกับแผนการเรียน 8.สถานศึกษาต้องจัดทำแผนนิเทศติดตามการฝึกงานในรูปแบบออนไลน์ 9.สถานศึกษาต้องสรุปผลการฝึกงานให้สอศ.รับทราบภายใน 15 วัน 10.สถานศึกษาต้องขออนุญาตให้เด็กไปฝึกงานต่างประเทศให้สอศ.รับทราบภายใน 30 วัน 11.หากนักศึกษาไปฝึกงานที่ต่างประเทศแล้วต้องทำหนังสือรายงานตัวกับสถานทูตไทยประจำประเทศนั้นภายใน 15 วัน 12.นักศึกษาที่ออกไปฝึกงานต้องได้รับการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ขอให้วิทยาลัยทุกแห่งต้องยึดมาตรการนี้เป็นแนวทางปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีวะเป็นระบบมากขึ้น 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง